Kiinteistön simulaatiomallin hyödyntäminen ehdotussuunnitteluvaiheessa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-08-21
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master's Programme in Building Technology (CIV)
Language
fi
Pages
92 + 3
Series
Abstract
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, miten simulaatiomalleja voidaan hyödyntää tehokkaasti rakennushankkeiden ehdotussuunnitteluvaiheessa. Tutkimus vastaa rakennussuunittelun alkuvaiheiden suunnittelun- ja kustannusohjauksen käytännön ongelmiin. Hankkeen alkuvaiheessa tietoa on vähän, jolloin tietoon perustuva päätöksenteko on vaikeaa. Luovien tehtävien sekä asiakkaan vaatimusten tasapainoittelu on myös hankalaa. Tämä tutkimus käsittelee ennestään tutkimatonta simulaatiomallien tehokasta hyödyntämistä ja integrointia ehdotussuunnitteluvaiheen suunnittelunohjaukseen. Tutkimusta lähestyttiin monitapaustutkimuksella, joka perustui neljään uudisrakennushankkeeseen. Aineisto kerättiin pääasiassa teemahaastatteluiden avulla, toissijaisina menetelminä olivat kokousten havainnointi ja projektidokumenttien tutkiminen. Aineistonanalyysin lisäksi tutkimuksessa käytettiin prosessikartoitusta arvioimaan prosesseja, joissa hyödynnettiin simulaatiomallia. Tutkimuksen tulokset sidottiin aiempaan tutkimukseen pohjautuvaan ohjausmalli- viitekehykseen, jonka tarkoituksen on antaa strukturoidumpi tapa simulaatiomalliavusteiseen ohjaukseen ehdotussuunnittelun aikana. Tutkimuksen merkittävimpiä havaintoja oli mahdollisuus hyödyntää simulaatiomallia hankkeen toteutettavuuden arviointiin jo ennen suunnittelun varsinaista aloitusta. Yhdessä tutkittavista tapaushankkeista, tämän voitiin nähdä johtavan tehokkaaseen kustannusohjaukseen ehdotussuunnitteluprosessin aikana. Tutkimuksen tulokset viittaavat myös siihen, että simulaatiomallien varhainen ja suunnitelmallinen integrointi on tärkeää käyttöönoton onnistumisen kannalta. Tutkimuksessa todetaan, että tällaisten simulaatiomallien hyödyntäminen ja integroiminen suunnitteluprosessiin mahdollistaa nopean palautteen tuottamisen suunnitteluprosessille hankkeen alkuvaiheissa. Tämä mahdollistaa tehokkaan suunnittelun- ja kustannusohjauksen, jossa suunnittelu vastaa paremmin tavoitteita.

This research investigates how simulation models can be effectively utilized during the proposal design phases of construction projects. The study responds to the practical problem of inefficiencies and challenges in the early stages of building design and cost management. At the beginning of the project, there is little information, making knowledge-based decision-making difficult. Balancing creative tasks and customer requirements is also challenging. There is a lack of understanding of how to effectively utilize and integrate a simulation model into the early design phases, which this study seeks to understand. The research was approached with a multiple case study based on four new construction projects. The data was mainly collected through theme interviews. In addition to data analysis, process mapping was used in the research to evaluate the processes where the simulation model was utilized. The results from study were integrated into a control model framework derived from past research. With the framework, the study aims to provide a more structured approach to simulation model-assisted steering during proposal design. The most significant finding was the ability to utilize the simulation model to evaluate the feasibility of the project requirements before design had commenced. This led to effective cost steering during the proposal design process in one of the cases. The results also suggest that early and planned integration of the simulation model is crucial for successful implementation. The study concludes that utilizing and integrating these kinds of simulation models into the design process enables rapid feedback to the design process in early project phases. This leads to better alignment of project indicators, ensures that design more effectively match the objectives and allows for the more efficient steering of the design process.
Description
Supervisor
Seppänen, Olli
Thesis advisor
Pennanen, Ari
Keywords
simulaatiomalli, kustannusohjaus, ehdotussuunnittelu, TVD
Other note
Citation