Strategiset investoinnit ja niiden päätöksentekokeinot SRV Yhtiöt Oyj - konsernissa

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Bachelor's thesis
Electronic archive copy is available locally at the Harald Herlin Learning Centre. The staff of Aalto University has access to the electronic bachelor's theses by logging into Aaltodoc with their personal Aalto user ID. Read more about the availability of the bachelor's theses.
Date
2018
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Laskentatoimi
Language
fi
Pages
28
Series
Abstract
Tutkielman tavoitteena on selvittää minkälaisia strategisia investointeja SRV Yhtiöt Oyj - konserni (lyhennetty tutkielmassa SRV) tekee ja miten se totetuttaa niiden päätökset. Pääpaino tutkielmassa on juuri strategisten investointien päätöksentekokeinoissa ja siinä, että käyttääkö yritys niitä todella hyväkseen lopullisissa päätöksissä. Strategisia investointeja on tutkittu kirjallisuudessa laajalti, mutta ne eivät ole keskittyneet yhteiskunnallisesti merkittäviin rakennusyhtiöihin. Strategiset investoinnit sisältävät enemmän riskiä kuin normaalit investoinnit ja saattavat täten määrittää suuresti yrityksen tulevaisuutta. Tässä tutkielmassa tehdyllä katsauksella suureen pörssilistattuun ja menestyneeseen suomalaiseen rakennusyhtiöön pyritään löytämään avaimet oikeanlaisiin strategisten investointien päätöksentekokeinoihin kyseisellä toimialalla. Tutkielmassa käydään ensin läpi tieteellisistä artikkeleista tuttuja strategisten investointien päätäntämalleja ja tarkastellaan, mitä tutkimukset sanovat niistä. Ne ovat tässä tutkielmassa jaettu taloudellisiin ja strategisiin päätöskeinoihin. Kaikkia alaluokkia päätöksentekokeinoista ei käydä läpi, vaan tutkielmassa on esitelty keinoista suosituimpia. Kirjallisuuskatsauksen avulla pyritään saamaan käsitys mallien luonteesta ja niiden käytöstä tieteellisessä kontekstissa. SRV:n strategisia investointeja ja niiden päätöksentekokeinoja selvitetään tutkimuksessa yrityksen kehitysjohtajan haastattelun avulla. Vastauksia analysoidaan ja verrataan kirjallisuuskatsaukseen ja lopuksi koostetaan yhteenveto, joka vielä kokoaa tutkielman pääkohdat ja suurimmat löydökset. Isoimpana erona kirjallisuuteen voidaan havaita, että taloudelliset ja strategiset päätöksentekokeinot eivät välttämättä yksinään ratkaise strategisen investoinnin tulevaisuutta, vaan lopullisen päätöksen siitä saattaa tehdä johto tai hallitus. Tämä voi olla myös toimialasta riippumaton tapa tehdä päätöksiä, jota tulisi tutkia tarkemmin jatkotutkimuksissa.
Description
Thesis advisor
Vaivio, Juhani
Keywords
strategiset investoinnit, rakennusala, investointien päätöksentekokeinot, SRV
Other note
Citation