Fluorescence Correlation Spectroscopy: Theory and Application to Langmuir Monolayers

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-06-10
Department
Major/Subject
Biologinen tekniikka
Mcode
F3013
Degree programme
BIO - Bioinformaatioteknologia
Language
en
Pages
55 + 9
Series
Abstract
Fluorescence correlation spectroscopy (FCS) is a powerful statistical method, which utilizes an autocorrelation analysis of fluorescence intensity fluctuations. Fitting the analytic autocorrelation function to the experimental correlation data makes it possible to quantify time-scales of relevant biophysical properties, such as translational diffusion, triplet state blinking, and chemical reactions. The first part of the thesis presents the fundamental theoretical aspects relevant to the FCS analysis, beginning with the propagation of laser light in a confocal system. Aspects of fluorescence radiation, confocal microscopy, and autocorrelation analysis are examined in a systematic manner. The final chapter of the theoretical part introduces Langmuir monolayers, which are the model membranes of choice for the biophysical experiments concerning oxidative stress. The oxidatively modified lipids influence important membrane properties and functions. In the second part of the thesis, pressure-dependent diffusion times of fluorophore-probed lipids are investigated in Langmuir monolayers consisting of 1-palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycerol-3-phosphocholine (POPC), sphingomyelin (SM), cholesterol (Chol) and oxidatively truncated phospholipids. The measurements using FCS and wide-field microscopy combined with a custom-built Langmuir monolayer trough quantitatively confirm that oxidative phosphatidylcholines prevent the disintegration of the SM/Chol-enriched lipid domains. To the author's knowledge, these are the first FCS results on miscibility transition in "raft mixture" lipid monolayers, verifying the previous results obtained using Brewster angle microscopy on such lipid monolayers.

Fluoresenssikorrelaatiospektroskopia on tehokas tilastolliseen analyysiin pohjautuva tutkimusmenetelmä, joka perustuu fluoresenssivalon ajallisen vaihtelun tutkimiseen autokorrelaation avulla. Analyyttisen autokorrelaatiofunktion sovittaminen kokeelliseen korrelaatiodataan mahdollistaa erilaisten biofysikaalisten prosessien, kuten diffuusion, triplettisiirtymisten sekä kemiallisten reaktioiden aikaskaalojen määrittämisen. Diplomityön ensimmäinen osa käsittelee fluoresenssikorrelaatiospektroskopian teoriaa lähtien laservalon etenemisestä optisessa systeemissä. Tämän jälkeen käydään systemaattisesti läpi fluoresenssi-ilmiön, konfokaalimikroskopian sekä autokorrelaatioanalyysin perusperiaatteet. Lopuksi perehdytään Langmuir-lipidikalvoihin, jotka toimivat solukalvomalleina työn kokeellisessa osiossa. Lipidien hapettumisen on tutkimuksissa todettu vaikuttavan solukalvojen rakenteeseen ja toiminnallisuuteen. Diplomityön toisessa osassa 1-palmitoyyli-2-oleoyyli-sn-glyseroli-3-fosfatidyylikoliinista (POPC), sfingomyeliinistä (SM) ja kolesterolista (Chol) koostuvien yksikerroksisten Langmuir-lipidikalvojen diffuusio-ominaisuuksia tutkittiin hapettuneiden lipidien läsnäollessa. Fluoresenssikorrelaatiospekroskopian sekä fluoresenssimikroskopian avulla voidaan kvantitatiivisesti näyttää, että hapettuneet fosfolipidit pitkittävät sfingomyeliinistä ja kolesterolista koostuvien järjestyneiden alueiden hajoamista kalvon paineen kasvaessa. Tämä vahvistaa aikaisemmat Brewsterin kulmien analyysiin perustuvalla mikroskopialla saadut tulokset.
Description
Supervisor
Kinnunen, Paavo
Thesis advisor
Tulkki, Jukka
Keywords
fluorescence correlation spectroscopy, confocal microscopy, langmuir monolayers, oxidative stress
Citation