Höyrykattilan dynaaminen simulointi

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-05-19
Department
Major/Subject
Energiatekniikka
Mcode
K3007
Degree programme
Energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma
Language
fi
Pages
61 + 5
Series
Abstract
Tämä diplomityö on tehty KPA Uniconin kehitysprojektiin, jossa kehitetään modulaarista kattilalaitossarjaa. Työssä luotiin simulointimalli KPA Uniconin ST-25 höyrykattilasta Apros-simulointiohjelmalla. Jatkossa malli toimii pohjana kehitettävälle koulutusimulaattorille. Kattilapiirin simulointi rajattiin vesihöyrypiirin puolelta syöttövesipumppuun ja prosessiin lähtevään höyryyn. Savukaasupiiri simuloitiin palamisesta aina savukaasukanavaan asti. Näiden lisäksi simuloitiin lieriön pinnansäädön automaatio, palamisen automaatio ja höyryn virtauksen säätö. Työn teoriaosassa esitellään erilaiset höyrykattilatyypit sekä höyrykattilan toimintaperiaate. Lisäksi kerrotaan simuloinnista yleisellä tasolla sekä Apros-simulointiohjelmasta ja esitellään työssä simuloidun kattilan mitoitusarvot. Työn lopussa analysoidaan saatuja tuloksia. Tulosten perusteella voidaan pitää simulointia onnistuneena. Simuloitu kattilapiiri tuottaa halutunlaista höyryä. Jatkotoimenpiteinä simulaatiossa on kuitenkin kehitettävää muun muassa kattilan lämpöpintojen osalta. Jatkossa simulaation liitetään automaatio ja simulaatiota päästään käyttämään koulutuskäytössä sekä automaation testauksessa.

This thesis is a part of KPA Unicon development project. In the project modular boiler plant series is developed. In this thesis a simulation model of KPA Unicon’s ST-25 steam boiler was created with Apros simulation software. In the future the simulation model will act as basis for a training simulator. On water-steam part of the boiler the simulation ranges from feed water pump to the pipe leading steam into process. On flue gas side the simulation was created from burner to flue gas channel. Additionally steam drum level control, combustion process automation and steam flow control valve were simulated. In the theoretical part of this thesis different types of steam boilers and their working principle are demonstrated. Moreover simulation is presented on general level and basics of Apros simulation program are explained. The last theory chapter shows the sizing values of the simulated boiler. Gained simulation results were analyzed. The results show that the simulation as a whole is a success. Simulated boiler produces steam with right parameters. However there is still development work to be done in the simulation. In the future the boiler heat transfer surfaces need to be further developed in the simulation. Additionally a real automation system will be combined with the simulation and the simulation will be used for training purposes and in automation testing.
Description
Supervisor
Ahtila, Pekka
Thesis advisor
Varttinen, Sami
Keywords
apros-simulointiohjelmisto, dynaaminen simulointi, höyrykattila, kattilalaitos, apros simulation software, boiler plant, dynamic simulation, steam boiler
Other note
Citation