Kenttäpalvelua - Saapuvan matkustajan lentokenttäpalvelun kehittäminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Industrial and Strategic Design
Teollisen muotoilun koulutusohjelma
Language
fi
Pages
62
Series
Abstract
Opinnäytetyössä tehtiin selvitys palvelun kulusta Helsinki-Vantaan lentokentällä saapuvan matkustajan näkökulmasta ja kartoitettiin muilla kansainvälisillä lentokentillä tarjottavia palveluita. Työssä tutkittiin saapuvien matkustajien tarpeita lentokenttäpalvelun suhteen ja kartoitettiin palvelun puutteita ja ongelmia. Aineistonkeruu painottui käyttäjätutkimukseen, jota tehtiin tarkkailemalla ja kyselyn sekä lyhyiden haastattelujen avulla. Kerätyn tiedon avulla määriteltiin palvelun ongelmakohdat ja käyttäjien erityistarpeet. Näiden pohjalta ideoitiin, miten palvelua voitaisiin kehittää. Keskeisin tulos on ohjeenomainen selostus siitä, minkälaisia tekijöitä lentokenttäpalvelun suunnittelussa tulisi ottaa huomioon, jotta se olisi käyttäjän näkökulmasta johdonmukainen ja selkeä. Ohjeessa käsiteltäviä teemoja ovat ilme ja sisustus, opasteet sekä tilankäytön ohjaaminen. Olennaisimpia päätelmiä ovat, että lentoaseman ilme saadaan pidettyä selkeänä ja johdonmukaisena, kun suunniteltujen sisustusratkaisujen ylläpitoon sitoudutaan ja uudistuksia tehdään brändilähtöisesti ja vanhaa ilmettä kunnioittaen. Opasteet voidaan tehdä helpommin luettaviksi jäsentämällä esitettävä tieto eri luokkiin, jolloin matkustaja voi rajata tarkastelun vain häntä koskevan tietoluokan sisään. Tilankäyttöä taas on helpompi suunnitella tarkoituksenmukaisesti, kun suunnittelija tiedostaa kunkin alueen roolit ja huomioi käyttäjien tarpeet näiden sijoittelussa. Käyttäjiä voidaan myös ohjata halutunlaiseen tilankäyttöön rajaamalla esimerkiksi kulkuväylät ja oleskelualueet ympäristöstä.
Description
Supervisor
Puintila, Simo
Keywords
lentokenttä, palvelumuotoilu, käyttäjätutkimus, tilankäyttö, opasteet, julkisen tilan sisustus
Other note
Citation