Energy efficient university campuses: Influencing end-user behavior and end-user contribution to energy conservation

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-02-23
Department
Major/Subject
Kiinteistöjohtaminen
Mcode
M3003
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
en
Pages
57+9
Series
Abstract
Environmental issues are constantly growing in importance and will most likely continue to do so due to increasing societal emphasis on reducing negative environmental effects. Environmental issues are important to society as a whole, as well as organizations and consumers. The built environment is the largest contributor to the negative environmental load. Finland is in many aspects a leader internationally when considering energy efficiency, especially when considering building services. However, the effect of building users and their activities have not been as widely studied as the technological aspects of energy efficiency. There seems to be a research gap when considering the psychological foundations of selecting intervention methods and trying to apply the most suitable intervention method for specific types of building end-users. Since there already exists much knowledge on how to improve the energy efficiency of buildings through technological improvements, it would be important to gain more knowledge related to improving end-user behavior. The aim of this study is to identify methods for improving energy efficiency through behavioral change at university campuses. In addition, the users’ effect on building energy efficiency and the factors affecting behavior are investigated through a literature review. The focus of the literature review is on examining different intervention methods and different aspects of improving the energy efficiency of buildings. The empirical study is based on a survey research design conducted at the University of Helsinki's Viikki campus and responses from a total of 196 building users in three buildings were obtained. The data is analyzed using three methods: correlation, factor and regression analyses. The potential energy saving in this case is situated somewhere between 0-20% depending on the success of the interventions. This is based on results of previous interventions and their reduction in energy consumption. The findings of the study suggest that there are some variables that can help determine the most suitable intervention methods for building users. Community based social marketing, feedback and education were according to findings of this study the most suitable intervention methods for the University of Helsinki’s Viikki campus. This research has laid a foundation for the continued study of the subject. Additionally, this research revealed that there are many aspects related to this field of study that need to be expanded.

Ympäristöön liittyvien tekijöiden merkitys kasvaa jatkuvasti ja tullee kasvamaan jatkossakin johtuen suuremmasta yhteiskunnallisesta painotuksesta negatiivisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Nämä tekijät ovat tärkeitä sekä organisaatioille että kuluttajille kokonaisuutta huomioitaessa. Rakennettu ympäristö on suurin ympäristöhaittojen aiheuttaja. Suomi on monesta näkökulmasta katsottuna kansainvälisesti energiatehokkuuden edelläkävijä, erityisesti rakennusteknisissä asioissa. Rakennusten käyttäjien ja heidän toimintansa vaikutuksia ei ole yhtä laajasti tutkittu kuin teknologian ja rakennustekniikan vaikutusta energiatehokkuuteen. Tämän tutkimuksen tarkoitus on löytää tapoja energiatehokkuuden parantamiseksi käyttäjien käyttäytymisen kautta yliopistokampuksilla. Käyttäjien vaikutusta rakennuksen energiatehokkuuteen ja tekijöitä jotka vaikuttavat heidän käyttäytymiseen on tutkittu aikaisemmin. Miten rakennukset, niiden käyttö ja käyttäjien toiminta vaikuttavat rakennuksen kokonaisenergiakulutukseen tullaan myös tässä työssä perehtymään. Tutkimuksen teoreettinen osa toteutetaan kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatselmuksen tarkoitus on luoda teoreettinen viitekehys, joka muodostaa perustan empiiriselle tutkimukselle. Empiirinen osio perustuu kyselyyn joka jaettiin Helsingin Yliopiston Viikin kampuksen tilankäyttäjille. Kertynyt aineisto on analysoitu käyttäen kolmea analyysimenetelmää: korrelaatio-, faktori- ja regressioanalyysi. Tämän tutkimuksen mukaisen potentiaalisen energiasäästön taso on 0-20 % välillä riippuen intervention onnistumisesta. Tutkimuksen tuloksena löytyi muutama muuttuja joiden perusteella voidaan päätellä sopivimmat interventiometodit yliopistokampuksen tilankäyttäjille. Kuitenkin näyttää löytyvän tarvetta lisätutkimukselle, jossa huomioidaan psykoloogisia tekijöitä valittaessa interventiometodi ja valittaessa sopivin interventiometodi rakennusten erityyppisille käyttäjille. Tällä tutkimuksella on luotu perusta aiheen jatkotutkimuksille. Tutkimus paljasti monta tutkimuksen aiheeseen liittyvää tekijää jotka kaipaisivat lisätutkimusta.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Huuskonen, Arto
Keywords
energy efficiency, end-user behavior, university campuses, interventions, environmental psychology
Other note
Citation