Konfiguraationhallinta monitoimittajaympäristössä

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-06-10
Department
Major/Subject
Signaalinkäsittely
Mcode
S3013
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka
Language
fi
Pages
12 + 102
Series
Abstract
Monitoimittajaympäristöjen yleistyessä, IT-ympäristöjen monimutkaistuessa ja organisaatioiden pyrkiessä vähentämään kustannuksiaan kaikkien liiketoimintojensa alalla konfiguraationhallinnasta on tullut yhä tärkeämpi osa IT-ympäristöjen hallintaa. Konfiguraationhallinnalla tarkoitetaan IT-ympäristöjen eri fyysisten ja loogisten komponenttien ominaisuuksien ja keskinäisten vuorovaikutussuhteiden taltioimista koko niiden elinkaaren ajalta. Konfiguraation rakenneosista kerätyt tiedot voivat olla suuri apu eri tukipalveluissa, päätöksenteon tukena ja hyvin hallittuna IT-ympäristössä tapahtuvien muutosten negatiiviset vaikutukset ympäristön muihin palveluihin kyetään minimoimaan. Tässä diplomityössä esitellään konfiguraationhallinnan taustaa ja suunnitellaan ITIL-viitekehyksen mukaisiin parhaisiin käytäntöihin pohjautuva toimintamalli. Tärkeänä osana ratkaisua kohdeorganisaatiolle suunnitellaan konfiguraatiotietokanta (CMDB), johon edellä mainitut tiedot tallennetaan. Diplomityössä esitellään myös palvelunhallintajärjestelmiä kuvaava ISO/IEC 20000 –standardi, jonka vaatimukset otetaan huomioon ratkaisua suunniteltaessa.

As multisourcing environments are getting more common, IT infrastructures get more complex and different organizations strive to minimize all business expenses, configuration management has become a very important part of IT infrastructure management. Configuration management means the management of different physical and logical components of the IT infrastructure including their attributes and respective relationships throughout their lifecycles. The information that can be collected from well-managed configuration items can be extremely helpful in different supporting functions, decision making and a well-managed IT infrastructure can minimize the negative effects of the changes within the environment. This Master’s thesis introduces configuration management and its origins. An ITIL compliant configuration management model is also being introduced. As an important part of the solution, a configuration management database (CMDB) which stores all the information regarding the IT infrastructure is designed for the case organization. The thesis also introduces the ISO/IEC 20000 standard, which states some requirements for service management systems.
Description
Supervisor
Skyttä, Jorma
Thesis advisor
Altonen, Marko
Keywords
konfiguraationhallinta, muutoksenhallinta, CMDB, CMS, ITIL, ISO/IEC 20000
Citation