Designing Voting Advice Applications: The Finnish Case

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020
Department
Major/Subject
Information Networks
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
98 + 10
Series
Abstract
Voting advice applications (VAAs) have become a part of electoral campaigns in many European countries. There is evidence that the usage of VAAs have real political consequences, as the usage has been linked to effects on political knowledge, turnout and vote choice. However, several methodological and normative issues have been pointed out regarding VAAs. The thesis follows design science research strategy, which identifies and proposes solutions to issues related to five Finnish voting advice applications that were developed for the 2019 parliamentary election. Based on the identified issues, a new overall VAA design is envisioned along with a novel way to visualize VAA results. The research data consisted of news articles about the VAAs and data collected from the VAAs, including VAA statements and candidate responses. To identify issues directly from the VAAs, content analysis along with expert evaluation was performed. Additionally, an interactive web application was developed with R programming language to visualize VAA output. The results showed that the Finnish VAAs lacked transparency, user interactivity and visualizations that would allow for candidate comparisons. Moreover, the VAAs also had algorithmic issues and problems with VAA statement structures. A novel network-based approach comparing candidate to candidate closeness was developed and it also proved to be suitable for detecting possible strategic behavior of parties in guiding their candidates’ VAA answers. Based on these findings a new VAA design was envisioned, which consisted of two phases. The suggested design aimed to give users more power over VAA designers in the process and improve the quality of the voting advice. It is left for future research to implement and test the suggested design. The goal of this thesis is to provide guidance to VAA developers and encourage for more innovative VAA designs.

Vaalikoneista on tullut osa poliittisia kampanjoita monissa Euroopan maissa. Vaalikoneiden käytöllä on todettu olevan poliittisia seuraamuksia, sillä vaalikoneiden käyttö on yhdistetty poliittiseen tietotasoon, äänestysaktiivisuuteen ja puoluevalintaan. Kuitenkin vaalikoneilla on havaittu olevan useita menetelmällisiä ja normatiivisia ongelmia. Tämä diplomityö hyödyntää design tieteeseen pohjautuvaa tutkimusstrategiaa, joka tunnistaa viiden 2019 eduskuntavaaleissa käytetyn suomalaisen vaalikoneen keskeiset ongelmat ja ehdottaa näihin ratkaisuja. Tunnistettujen ongelmien pohjalta kehitellään uusi malli vaalikoneelle ja uusi tapa esittää vaalikonetuloksia. Tutkimusaineisto koostui vaalikoneisiin liittyvistä uutisartikkeleista ja vaalikoneista kerätyistä aineistoista, mukaan lukien vaalikoneväittämistä ja ehdokkaiden vastauksista. Vaalikoneiden ongelmien havainnointi tapahtui sisältöanalyysin ja asiantuntija-arvion avulla. Lisäksi toteutettiin vuorovaikutteinen web-sovellus R-ohjelmointikielellä vaalikoneen tulosten visualisointiin. Tutkimustulokset paljastivat, että suomalaisilla vaalikoneilla oli puutteita läpinäkyvyyden, vuorovaikutteisuuden ja ehdokkaiden välisten vertailujen suhteen. Vaalikoneissa havaittiin myöskin algoritmeihin ja väittämiin liittyviä ongelmia. Lisäksi kehitettiin interaktiivinen verkostopohjainen sovellus, joka mahdollisti ehdokkaiden läheisyyden vertailun toisiin ehdokkaisiin. Sovelluksen avulla pystyi myös tunnistamaan puolueiden vaikutusyrityksiä ehdokkaidensa vastauksiin. Näiden tulosten pohjalta suunniteltiin uudenlainen vaalikone, joka koostui kahdesta vaiheesta. Tämän vaalikonemallin tavoitteena oli lisätä käyttäjien valtaa vaalikoneen suunnittelijoihin nähden ja parantaa vaalikoneen tarjoaman suosituksen laatua. Tulevan tutkimuksen tehtäväksi jää toteuttaa ja testata suositeltua vaalikonemallia. Tämän diplomityön tavoite on neuvoa vaalikoneen kehittäjiä ja kannustaa uusiin vaalikoneinnovaatioihin.
Description
Supervisor
Sarvas, Risto
Thesis advisor
Wallenius, Jyrki
Keywords
voting advice application, VAA design, candidate-based VAAs, Finnish parliamentary elections
Other note
Citation