Construction of Data Journalism Maturity Model

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-02-09
Department
Major/Subject
Tietoverkkotalous
Mcode
ETA3003
Degree programme
TLT - Tietoliikennetekniikka
Language
en
Pages
74+6
Series
Abstract
The purpose of this thesis is to construct maturity model that will allow news organizations to assess their current state in data journalism, and gain understanding what are the areas to focus on. This thesis is conducted as qualitative research that focuses to construct the maturity model based on existing literature and interviews. Furthermore, the constructed model is validated in different media organizations. The results of this thesis show that the maturity model constructed can be used at news organizations to assess their current state in data journalism. In addition, news organizations are able to see what are the areas to develop on in order to increase their maturity. The maturity model constructed provides an opportunity for the organizations to properly integrate and implement data journalism into their organization when starting without previous experience. In addition, for organizations already focusing on data journalism it offers means to develop their data journalism efforts and identify possible areas where the organization is facing challenges. However, since the relative newness of data journalism, there is only small amount of research done when it comes to the application and benefits to be gained once the organization reaches the final maturity level. There is however, demand to assess the challenges news organizations are facing with the integration and implementation of data journalism into their organization. Thus, the created model serves that need and can be used to overcome the challenges and achieve growth in this area.

Tämän diplomityön tarkoituksena on rakentaa kypsyysmalli, jota mediaorganisaatiot voivat käyttää määrittääkseen kypsyytensä koskien datajournalismia sekä tunnistaakseen mahdollisia kehitysalueita. Tämä diplomityö on suoritettu kvalitatiivisena tutkimuksena, joka hyödyntää aiempaa tieteellistä kirjallisuutta sekä asiantuntijahaastatteluita kypsyysmallin rakentamiseksi. Kypsyysmallin validointi suoritetaan useissa mediaorganisaatioissa. Työn tulokset osoittavat, että rakennettua maturiteettimallia voidaan hyödyntää mediaorganisaatioissa arvioimaan datajournalismin nykytilaa. Maturiteettimallin avulla mediaorganisaatoit voivat myös tunnistaa mahdollisia kehitysalueita suuremman kypsyysasteen saavuttamiseksi. Lopputuloksena rakennettu maturiteettimalli mahdollistaa datajournalismin kehittämisen organisaatiossa vaikka aikasempaa kokemusta datajournalismista ei organisaatiossa olisi. Suuremman maturiteettiasteen omaaville organisaatioille rakennettu maturiteettimalli mahdollistaa datajournalismin kehittämisen sekä mahdollisten kehitysalueiden tunnistamisen. Johtuen datajournalismin suhteellisen vähäisestä akateemisesta tutkimuksesta, on vaikeaa arvioida organisaation saavuttamaa hyötyä mikäli suurin maturiteettiaste tavoitetaan. Kehitetylle mallille on kuitenkin tarvetta sillä mediaorganisaatiot kohtaavat haasteita datajournalismin kehityksessä.
Description
Supervisor
Hämmäinen, Heikki
Thesis advisor
Hämmäinen, Heikki
Keywords
data journalism, data-driven journalism, maturity model, open data
Other note
Citation