Aalto-yliopiston verkkopalvelujen arkkitehtuuri

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta | Master's thesis
Date
2010
Department
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
fi
Pages
[8] + 63
Series
Abstract
Tutkimuksessa vertaillaan kahta erilaista arkkitehtuurimallia Aalto-yliopiston verkon rakenteeksi. Tavoitteena on löytää arkkitehtuurimallien eroavaisuuksien vaikutuksia verkkopalveluiden toteuttamiseen ja käyttäjän kokemaan palveluvalikoimaan. Verkon arkkitehtuuri vaikuttaa käyttäjän kokemaan palveluun erityisesti ongelmatilanteissa. Verkkopalveluiden pitäisi Aalto-yliopiston kaltaisessa tekniikan, talouden ja taiteen ylintä opetusta antavassa yliopistossa olla esimerkkinä muille. Tutkimuksessa on tarkoituksella valittu ääripään toteutusmallit. Ensimmäinen arkkitehtuurivaihtoehto on moderni operaattoriverkko. Siinä uusimmista tekniikoista otetaan kaikki irti ja tavoitteet on asetettu mahdollisimman korkealle. Toisessa mallissa verkon rakenne on mahdollisimman yksinkertainen, mutta kuitenkin varmistettu kaksinkertaisilla yhteyksillä. Laitteiden hinta on kohtuullinen ja verkko on helppo ymmärtää. Verkon toteuttamiseen on paljon vaihtoehtoja ja tämä tulee esiin tutkimukseen tehdyissä haastatteluissa. Eri asiantuntijoilta saa toisaalta hyvin samanlaisia ideoita ja toisaalta lähestymistavat ovat perinteisen varovaisia. Tutkimus toteutettiin kirjallisuus- ja haastattelututkimuksena. Haastateltaville lähetettiin kaaviokuva verkon rakenteesta, kampuksille menevistä yhteyksistä ja lista kysymyksistä etukäteen. Keskustelut olivat hyvin antoisia ja toivat uusia näkökulmia toteutusvaihtoehtoihin. Tutkimuksen perusteella hajautettu malli antaa paljon mahdollisuuksia. Monipuolisten ominaisuuksien tuomaa hyötyä on vaikea mitata ja verrata kustannuksiin. Keskitetyn mallin valinta ei aiheuta lisäkustannuksia, jos myöhemmin siirrytään hajautettuun malliin.

This thesis compares two different models for Aalto University's network architecture. Their influence for producing network services and service portfolio that the users receive. Network architecture affects users' lives especially when there are problems in the network. Network services in a University giving the highest education of Arts, Economics and Technology should be as an example to others. In the study the models of network architecture were intentionally chosen to be in the opposite ends of the line. The first model describes modern operator network including all the latest technologies. The goal is set as high as it can be. The second model is as simple, affordable and easy to understand as possible. Still every connection to campuses has been protected with secondary connection. The equipment is relatively cheap and the network easy to comprehend. There are many alternatives to build a network like this. This comes up also in the inter views made for this study. Different experts give very similar answers and on the other hand the solutions are rather traditionally careful. The study was conducted as a documentation research and interviews. The interviewees were sent a document describing the network structure, network links to the campuses and a list of questions beforehand. The conversations were very interesting in useful and they gave many new ideas. The study shows that the architecture with distributed routing gives plenty of opportunities, but the benefits compared to the extra costs are not easy to prove. The architecture with centralized routing is path leads to the architecture of distributed routing if necessary and without extra cost.
Description
Supervisor
Hämmäinen, Heikki
Thesis advisor
Makkonen, Petri
Keywords
network, architecture, distributed, centralized, routing, consolidating, services, lightpath, Verkkoarkkitehtuuri, reititys, hajauttaminen, keskittäminen, verkkopalvelu, varayhteys, valopolku
Other note
Citation