Hissien energiankulutuksen todentaminen ja mallintaminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-06-16
Department
Major/Subject
Sähköjärjestelmät
Mcode
S3015
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
en
Pages
9 + 67
Series
Abstract
Tämä diplomityö käsittelee laajasti käytettyjen hissien energiankulutusmallien ja -standardien paikkansapitävyyttä hyödyntämällä espoolaisen toimistotalon todellisia hissien kulutustietoja, jotka on kerätty työn aikana kehitetyillä etäluettavilla energiankulutusmittausjärjestelmillä, sillä työn kirjallisuuskatsaus paljasti, että pitkäaikaista kulutustietoa ei ole helposti saatavilla, ja että suurin osa aikaisemmista tutkimuksista perustuu lyhytaikaisiin mittauksiin. Tutkimusta varten saatiin taustatietoa rakennuksen hissien KONE Elink -käyttöraportointijärjestelmästä. Tulokset ennakoivat, että tuleva ISO/DIS 25745-2 standardi antaa tarkempia arvioita hissien vuosikulutuksesta kuin laajalti käytetty VDI 4707-1 ohjeistus tai KONE EnerCal -työkalu. Kuitenkin sekä ISO/DIS 25745-2 että VDI 4707-1 antavat lähes samat energiatehokkuusluokat, jotka ovat tärkeitä esimerkiksi asiakkaalle ja sitä kautta valmistajalle markkinoinnin näkökulmasta. Hissien suhteellisen kulutuksen todettiin mittauskohteessa olevan alle 2 %, mikä on vähemmän kuin arvostettu E4-projekti ilmoittaa, mutta vastaa muita suomalaisia tutkimuksia. Lisäksi tulokset vahvistavat hissien sähkönkulutuksen suuren riippuvuuden liikenteestä ja etenkin matkamäärästä, sillä korrelaatiokertoimeksi laskettiin 0.986. Kehitetyt mittausjärjestelmät todettiin toimintakelpoisiksi, ja tutkimuksia voidaan jatkaa muissakin kohteissa sekä hisseillä että liukuportailla.

This thesis analyzes the performance of commonly used energy consumption estimation and classification standards, guidelines, and models against actual consumption data of elevators. The scope of this thesis is in the used and generated active energy, in kWh, excluding the division of energy consumption between different components of the elevator system. The literature review of this field revealed the lack of actual long-term measurement data. Thus, this thesis develops and tests suitable long-term energy consumption measuring systems that can be remotely monitored. In addition, this thesis identifies a typical daily energy usage and travel pattern for both weekdays and weekends for elevators used in a mid-rise office building located in Espoo, Finland. Supporting statistics on the elevator usage for analyzing the gathered consumption data, was attained from KONE Elink, an elevator usage statistics reporting system. The results indicate that the upcoming ISO/DIS 25745-2 standard will outperform the widely used VDI 4707-1 guideline and the KONE EnerCal tool when estimating the annual consumption of elevators. Nevertheless, both ISO/DIS 25745-2 and VDI 4707-1 yield to highly similar energy efficiency classifications, which are also an important aspect, especially for the prospective buyer and for the manufacturer of the elevator in marketing perspective. The consumption ratio, or percentage of total consumption, of elevators in the pilot building was identified to be under 2%, which complies with other Finnish research, but is less than the widely recognized E4 Project suggests. The results also confirm the large dependence of the electricity consumption of elevators on the amount of traffic, and especially on the number of travels, as the correlation coefficient was calculated to be 0.986. The developed metering systems proved to be viable, and the research can be continued in multiple locations with both elevators and escalators.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Donghi, Claudio
Keywords
elevator, energy usage, consumption model, measuring, trafic profile, loading profile, photovoltaics, energy storages, hissi, energiankulutus, kulutusmalli, mittaaminen, liikenneprofiili, kuormitusprofiili, aurinkokennot, energiavarastot
Other note
Citation