Katse kehossa – keho katseessa Fenomenologinen tutkielma katseen ja kehon kautta saavutettavasta olemisen kokemuksesta taiteellisessa toiminnassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2014
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
79
Series
Abstract
Opinnäytteeni käsittelee katseen ja kehollisuuden ilmiöitä kuvataiteen ja taidetanssin kontekstissa. Aineistona toimii omat kokemukseni tanssijana ja kuvantekijänä. Peilaan kokemuksiani Maurice Merleau-Pontyn kaksisuuntaiseen käsitykseen kosketetusta ja koskettajasta. Kuljetan mukana myös taidetanssin, liikunnanfilosofian ja kuvataidekasvatuksen tutkijoita joiden avulla perustelen kokemuksiani katseen ja kehollisuuden ilmiöistä. Pyrin hahmottamaan ihmistä kokonaisvaltaisena havainnoijana, joka on oma kehonsa eikä koe sitä erillisenä itsestään. Tutkin katseen ja kehollisuuden välisiä vaikutussuhteita ja sitä miten ne ilmenevät itsessäni, ihmisten välillä ja taiteellisessa työskentelyssä. Päätelmissä pohdin katseen ja kehollisuuden suhdetta olemisen käsitteeseen. Pohdin miten taiteellinen työskentely ja taidolla ajattelu suhteutuvat puhtaan olemisen käsitteeseen. Yhdistän omaa kokemustietoani ja tutkijoiden käsitteitä tämän laajemman olemisen alueen lähestymiseen
Description
Supervisor
Kallio-Tavin, Mira
Thesis advisor
Varto, Juha
Keywords
fenomenologia, kehollisuus, katse, oleva
Other note
Citation