Oppimassa oppimasta oppimaan. Etsimässä suuntaa tulevaisuuden taidekasvatukselle opetuskokeilujen avulla.

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
104+10
Series
Abstract
Opinnäytteessä tekijä tutkii ja pohtii uutta oppimista, uudenlaista oppimista ja tulevaisuuden oppimista, tulevaisuuden kuvataidekasvatusta. Metodina tutkimuksessa on hermeneuttisen kehän kaltaisesti etenevä osallistuva ja osallistava toimintatutkimus. Lähtökohtana on määritelmä uudesta oppimisesta, uudesta oppilaasta ja uudesta opettajasta, sekä tulevaisuuden yhteiskunnan asettamat vaatimukset oppimiselle ja tulevaisuuden kansalaisille. Tavoitteena on kahden opetuskokeilun avulla pohtia ja määritellä uudelleen uutta oppimista taidekasvatuksessa ja peruskoulun kuvataideopetuksessa. Tutkimuksen tavoitteena on ollut löytää myös ajattelumalleja ja toteutusmahdollisuuksia tulevan opetussuunnitelman mukaiseen osallistavaan ja oppilaskeskeiseen toimintaan taidekasvatuksessa. Opetuskokeilut toteutettiin yhtenäisessä peruskoulussa, 5.-6. luokilla sekä 7. luokalla kahden eri lukukauden aikana. Uuden oppimisen kokeilun toimintamuodoksi valikoitui ongelmakeskeinen opetus, joka mahdollistaa uuden oppimisen mukaisen oppilaskeskeisyyden ja oppilaan aktiivisuuden. Ensimmäisen opetuskokeilun tekijä määrittelee uuden oppimisen aktiiviseksi, iloiseksi oppimiseksi. Siinä oppilaan rooli muodostui lähes yhtä merkitykselliseksi ja suureksi kuin opettajan rooli ja toiminta nähtiin alhaalta ylöspäin etenevänä, opettajasta lähtöisin olevana oppilaan toimintana, opettajan valitsemin metodein. Toisen opetuskokeilun perusteella opettajan ja oppilaan roolit olivat tasavertaisia ja vuorovaikutteisia. Uusi oppiminen näyttäytyy empiirisen osan perusteella sosiaalisena vuorovaikutukseen perustuvana toimintana, jossa jokainen oppilas etenee yksilöllistä oppimispolkuaan, omien kiinnostuksenkohteidensa mukaisesti. Oppilaan rooli on aktiivinen, opettajan opastava. Toimintaa kuvataan tutkimuksessa spiraalimaisena mallina, yhteistoimintana, jossa kaikki toimijat ja itse toiminta ovat vuoropuhelussa keskenään ja vaikuttavat toisiinsa. Uusi oppiminen on alituisesti jatkuva ja muuntuva prosessi, joka on kokemuksellista ja oppimaan oppimiseen tähtäävää. Uusi oppiminen ei ole metodi, vaan ajattelumalli, jossa jokainen mukana olija on myös oppija, siis myös opettajakin. Empiirisen osan perusteella tekijä määrittelee myös oman kuvataidekasvatusnäkemyksensä. Lopuksi tutkimuksen tulokset kootaan opinnäytteessä mielekkään oppimisen ja itseohjautuvuusteorian välityksellä: uutta oppimista tarkastellaan ketterän kehityksen, ketterän oppimisen näkökulmasta. Ketterän kehityksen manifestiin perustuvassa Uuden oppimisen manifestissa kiteytyvät uuden oppimisen perusperiaatteet: aktiivinen oppilas, vuorovaikutus ja yhteistoiminta sekä prosessikeskeisyys.
Description
Supervisor
Vira, Riitta
Thesis advisor
Vira, Riitta
Keywords
uusi oppiminen, tulevaisuuden oppiminen, ketterä opetus, ketterä pedagogiikka, ongelmakeskeinen opetus, tulevaisuuden kuvataidekasvatus
Other note
Citation