Non-derailable stopping device - development and implementation

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Engineering | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Koneensuunnitteluoppi
Mcode
Kon-41
Degree programme
Language
fi
Pages
(12) + 97 s. + liitt.
Series
Abstract
A non-derailable stopping device is a new railway signalling device which uses sliding friction to stop freely moving rolling stock. The development project started at 2005 is summarized in the beginning of this thesis. After the summary, the properties of non-derailable stopping device has been studied including physics theory, the development opportunities and the necessary further development as well as operational matters during life cycle. The product development of non-derailable stopping device is summarized in chronological order presenting used methods, test equipment and results. After this, theoretical studies of rolling stock moving freely and stopping by non-derailable stopping device are submitted. Based on theoretical studies and stopping test results, stopping distance calculation model has been developed. This thesis introduces new product development possibilities to reduce manufacturing costs and/or extend potential applications. Possible applications, locating, controlling and maintenance of non-derailable stopping device have been studied in the implementation section. As a conclusion, non-derailable stopping device can be used to stop freely moving rolling stock coming wagon first. Planning use of the device, the safety factors limiting the location shall be taken into account. Typical stopping distances in stopping tests were few tens of metres. Speed and total weight of rolling stock, axle load of the first wagon and track longitudinal gradient are the most significant factors which affect to stopping distance. Possible applications of non-derailable stopping device are encounter track, loading area, protection of track work and terminal railway operating location. The result of the non-derailable stopping device development project is a signalling device which can be implemented in places appropriate for use.

Pysäyttävä raiteensulku on uusi ratatekninen turvalaite. jonka avulla vapaasti vierivät vaunut saadaan hallitusti pysäytettyä liukukitkan avulla. Työn alussa on esitetty yhteenveto vuonna 2005 alkaneesta tuotekehitysprojektista. Yhteenvedon jälkeen on tarkasteltu pysäyttävän raiteensulun teoreettista toimintaa, tuotekehitysmahdollisuuksia ja tarpeellisia jatkotutkimuksia sekä laitteen elinkaaren aikaiseen käyttöön liittyviä asioita. Pysäyttävän raiteensulun tuotekehityksen yhteenveto on esitetty kronologisessa järjestyksessä tarkastellen tuotekehitysvaiheissa käytettyjä menetelmiä, koelaitteistoja ja saatuja tuloksia. Tämän jälkeen työssä on tarkasteltu teoreettisesti liikkuvan kaluston vapaata vierimistä ja kaluston pysäyttämistä pysäyttävällä raiteensululla. Teoreettisten tarkastelujen ja pysäytyskokeiden tulosten perusteella on kehitetty laskentamalli, joka kuvaa pysäyttävän raiteensulun pysäytysmatkaa. Työssä on esitetty uusia tuotekehitysmahdollisuuksia, joiden avulla voidaan alentaa valmistuskustannuksia ja/tai laajentaa mahdollisia käyttökohteita. Käyttöönotto-osiossa on tarkasteltu pysäyttävän raiteensulun mahdollisia käyttökohteita sekä laitteen sijoittamista. ohjausta ja kunnossapitoa. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että pysäyttävää raiteensulkua voidaan käyttää pysäyttämään vaunun edellä vapaasti vierivää liikkuvaa kalustoa. Turvalliseen käyttöön liittyvät sijoittamista rajoittavat tekijät on huomioitava laitteen käytön suunnittelussa. Suoritetuissa pysäytyskokeissa tyypilliset pysäytysmatkat olivat joitakin kymmeniä metrejä. Pysäytysmatkaan vaikuttavat merkittävimmät tekijät ovat pysäytettävän kaluston nopeus. kaluston kokonaispaino, ensimmäisen vaunun akselipaino ja raiteen pituuskaltevuus. Mahdollisia pysäyttävän raiteensulun käyttökohteita ovat kohtausraide, kuormauspaikka, ratatyön tai pääteliikennepaikan suojaaminen. pysäyttävän raiteensulun tuotekehitysprojektin tuloksena on turvalaite, joka voidaan ottaa käyttöön sille soveltuvissa paikoissa.
Description
Supervisor
Ekman, Kalevi
Thesis advisor
Järvinen, Laura
Keywords
non-derailable stopping device, pysäyttävä raiteensulku, signalling device, turvalaite, product development, tuotekehitys, implementation, käyttöönotto, railway, rautatie, train, juna
Other note
Citation