I Feel You : Exploring possibilities to create touch-responsive woven textiles imitating living beings

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2022
Department
muo
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Master’s Programme in Fashion, Clothing and Textile Design
Language
en
Pages
88
Series
Abstract
I Feel You is a speculative textile design project looking into the possibilities of creating multi-sensory electronic textile surfaces that imitate living beings. Specifically, this thesis aims to discover what kinds of textile surfaces people can identify through the sense of touch, what kind of touch is perceived as soothing, and how to bring reactivity into woven textiles. Finally, a series of speculative electronic textile pieces that react to touch was created. Textiles are multi-sensorial and interactive by nature and sensorial textiles can support people’s psychological needs, such as comfort and security. Sensors and active outputs integrated into the textiles can significantly impact what kind of tactile sensations and emotional associations can be connected to textiles. Traditional materials and techniques interweave with new technologies creating possibilities to design new types of interactions with textiles. The motivation of this thesis is to understand the possibilities that open up with these new functions without forgetting the traditional properties of textiles. In this thesis process, practical exploration and drawing from the literature survey go in hand. Theoretical and practical approaches take place simultaneously, forming an iterative process. In the framework of practice-based research, the somaesthetics design approach is applied as a research method. The embodied knowledge of a textile designer regarding the properties, materials, and structures has a crucial role in designing and evaluating passive and active haptic textile surfaces. Textile samples are created based on previous knowledge, learning in action, and the literature survey. They are evaluated in the process of making, compared, and developed with drawings from the literature, and used as a basis for creating design concepts, which in turn were used as a basis for the final textiles. The artistic work is a series of textile pieces that speculate on how textiles could create an illusion of being close to another living being. Finally, the series of interactive electronic textile pieces were exhibited in a gallery setting to gather feedback from visitors. In the design process of multi-sensory electronic textile surfaces, all of the elements entangle and affected each other: materials, woven structures, colors, and patterns, as well as sensing and actuating elements. When designing active haptic textile surfaces, traditional properties of textiles, such as materials and woven structures cannot be separated from the design process.

I Feel You on spekulatiivinen tekstiilisuunnitteluprojekti, joka tutkii mahdollisuuksia luoda eläviä olentoja jäljitteleviä moniaistisia elektronisia tekstiilipintoja. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, millaisia tekstiilipintoja ihmiset voivat tunnistaa tuntoaistin avulla, millainen kosketus koetaan rauhoittavaksi ja miten elävää olentoa jäljittelevää reaktiivisuutta voidaan tuoda kudottuihin tekstiileihin. Lopulta luotiin sarja spekulatiivisia elektronisia tekstiileitä, jotka reagoivat kosketukseen. Tekstiilit ovat moniaistisia ja vuorovaikutteisia jo luonnostaan. Pehmeät, moniaistiset tekstiilit voivat herättää esimerkiksi tuttuuden ja turvallisuuden tunteita. Tekstiilien erilaiset ominaisuudet voivatkin vastata ihmisten psyykkisiin tarpeisiin, kuten mukavuuteen ja turvallisuuteen. Tekstiileihin upotetut elektroniset toiminnot voivat merkittävästi lisätä niiden aistittvia ominaisuuksia, ja siten merkittävästi vaikuttaa siihen, millaisia tuntoaistimuksia ja emotionaalisia assosiaatioita tekstiileihin yhdistetään. Perinteiset materiaalit ja tekniikat kietoutuvat yhteen uusien teknologioiden kanssa luoden mahdollisuuksia suunnitella uudenlaisia vuorovaikutuksia tekstiilien kanssa. Tämän opinnäytetyö pyrkii ymmärtämään näiden uusien toimintojen myötä avautuvia mahdollisuuksia, unohtamatta kuitenkaan tekstiilien perinteisiä ominaisuuksia. Tässä opinnäytetyössä käytännön työ ja kirjallisuuskatsaus kulkevat käsi kädessä. Teoreettinen ja käytännöllinen työskentely tapahtuvat samanaikaisesti muodostaen iteratiivisen prosessin. Tutkimusmenetelmänä sovelletaan somasteettisen suunnittelun lähestymistapaa. Tekstiilisuunnittelijan kehollinen tieto tekstiilipintojen materiaaleista ja rakenteista on ratkaisevassa roolissa suunniteltaessa ja arvioitaessa passiivisia ja aktiivisia haptisia tekstiilipintoja. Kudotut tekstiilinäytteet syntyvät aikaisemman tiedon, kirjallisuuskatsauksen, sekä kokeilevan prosessin pohjalta. Syntyneitä näytteitä arvioidaan kudonnan prosessissa sekä verrataan kirjallisuuskatsaukseen. Ne toimivat pohjana luotaessa konsepteja, joita taas käytetään lopullisten tekstiilien perustana. Työn taiteellinen osuus on sarja tekstiilejä, jotka ehdottavat, kuinka tekstiilit voisivat luoda illuusion toisen elävän olennon läheisyydestä. Lopulta sarja interaktiivisia elektronisia tekstiilejä esitettiin galleritilassa, ja niiden aiheuttamista tuntemuksista kerättiin palautetta näyttelyvierailta. Moniaististen elektronisten tekstiilipintojen suunnitteluprosessissa kaikki osa-alueet kietoutuivat ja vaikuttivat toisiinsa: materiaalit, kudotut rakenteet, värit, kuosit sekä sensorit ja elektroniset aistipalautteet. Suunniteltaessa aktiivisesti reagoivia tekstiilipintoja, myöskään tekstiilien perinteisiä ominaisuuksia, kuten materiaaleja, kuoseja ja kudottuja rakenteita, ei voida erottaa suunnitteluprosessista.
Description
Supervisor
Salolainen, Maarit
Thesis advisor
Pouta, Emmi
Salolainen, Maarit
Keywords
sensory design, woven textiles, eTextiles, haptic surfaces, textile art, multisensory textiles
Other note
Citation