Kuvataideopettajan opetustehtävänantojen reflkteointityökalun kehittely – Kohti tutkivaa ja ilmiökeskeistä opetusta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2015
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
83
Series
Abstract
Opinnäytetyö pohjautuu tarkasti rajattuun kuvataideopetuksen Piirrä oma kenkäsi –opetustehtävänantoon ja siihen liittyviin opetuskokemuksiin. Opinnäytetyö koostuu sekä käytännön että teoreettisesta aineistosta. Käytännön aineisto muodostuu opetuskokeiluiden analyysista ja reflektoinnista. Opinnäytetyössä teoreettisessa aineistossa vertaillaan Marjo Räsäsen integroivan taideopetuksen kolmioleipä-mallia sekä Wolfgang Schulzin didaktista Hampurin-mallia keskenään. Aineistosta esille nousseiden aihekokonaisuuksien avulla on kehitetty opettajan opetustehtävänantojen reflektointityökalu. Reflektointityökalua koetellaan käytännön aineistossa käytettyyn Piirrä oma kenkäsi–opetustehtävänantoon ja siihen liittyviin opetuskokemuksiin. Reflektointityökalua kehitettäessä tavoitteena on ollut luoda opettajalle opetusarkeen sovelluttava opetustehtävänantojen reflektointiväline, jolla opettaja pystyy arvioimaan ja kehittämään laatimiansa opetustehtävänantoja. Opinäytetyössä painotetaan myös opetustehtävänantojen ja arvioinnin välistä suhdetta ja sen johdonmukaisuuden tärkeyttä. Opinnäytetyössä reflektointityökalu arvioidaan toimivaksi kuvataideopetustehtävänantojen reflektointiin peruskoulukontekstissa. Lisäksi todetaan opetustehtävänannon arviointikriteerien heijastavan selkeimmin opetustehtävänannon puutteita. Loppupäätelmien toivomuksena on, että reflektointityökalua kokeiltaisiin vielä laajemmalla taidekasvatuksen alueella ja erilaisissa konteksteissa.
Description
Supervisor
Sederholm, Helena
Thesis advisor
Kiiskinen, Jouni
Rastas, Marja
Keywords
didaktiikka, reflektointi, työkalu, opetus, tehtävänanto
Other note
Citation