Tutkimus- ja kehitystoiminnan sekä mainonnan investointien vaikutus yrityksen markkina-arvoon

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2016
Major/Subject
Laskentatoimi
Accounting
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
69
Series
Abstract
Viimeisten vuosikymmenten aikana yritysten toimintaympäristössä on tapahtunut kansainvälistymisen ja teknologisen kehityksen myötä suuria muutoksia ja aineettoman pääoman merkitys yrityksen taloudellisen menestyksen mahdollistavana voimavarana on kasvanut suureksi. Tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä mainontaan tehtyjen investointien avulla yritykset pyrkivät luomaan kestävää kilpailuetua ja kasvattamaan tulevaisuuden tuottoja sekä yrityksen markkina-arvoa. Tutkielman tarkoituksena on selvittää, miten tutkimus- ja kehitystoimintaan sekä mainontaan tehtyjen investointien vaikutukset heijastuvat sijoittajien arvioinnin ja päätöksenteon kautta yrityksen markkina-arvoon ja osaketuottoihin. Koska kansainvälisesti merkittävimmät tilinpäätösnormistot IFRS ja US GAAP ovat pääasiassa vaatineet tutkimus- ja kehitysmenojen kirjaamista kuluksi niiden syntyhetkellä, tutkielman mielenkiinto kohdistuu tuloslaskelman tuotto- ja kuluerien sekä yrityksen markkina-arvon ja osaketuottojen välisten vaikutusten havainnointiin. Rahoitusteorian mukaan yrityksen markkina-arvon voidaan ajatella heijastelevan kaikkia yrityksen nykyisiä ja tulevaisuudessa odotettavissa olevia kassavirtoja, jolloin yrityksen markkina-arvossa tapahtuneet muutokset ovat seurausta liiketoiminnasta ja investoinneista odotettavissa olevista kassavirroista. Näin ollen sijoittajien arvostaessa tutkimus- ja kehitysmenoja sekä mainonnan menoja yrityksen arvoa kasvattavina investointeina, tulisi sijoittajien näkemyksen heijastua positiivisesti yrityksen markkina-arvoon ja kasvattaa osakkeenomistajan saamia tuottoja. Tutkielman tulokset kuitenkin osoittavat, että tutkimus- ja kehitysmenojen vaikutus yrityksen markkina-arvoon ja osaketuottoihin on aineistoon kuuluvilla yrityksillä negatiivinen, kun taas mainonnan menoilla ei havaittu olevan tilastollisesti merkitsevää vaikutusta yrityksen markkina-arvoon ja osaketuottoihin. Mielenkiintoista tutkielman tuloksissa oli myös se, että tulevan tilikauden tutkimus- ja kehitysmenojen kasvulla havaittiin olevan negatiivinen vaikutus aikaisemman tilikauden osaketuottoihin ja yrityksen markkina-arvoon. Tulosten voidaan osaltaan ajatella kuvaavan aineettoman pääoman investointeihin liittyvää epävarmuutta ja korkeaa riskiä.
Description
Keywords
Tutkimus- ja kehitysmenot, mainonta, investointi, IFRS, US GAAP, markkina-arvo, osaketuotot
Other note
Citation