Managing Innovative Projects - Dynamics of Managerial Activities in the Front-End and Development Phases of Innovation Process

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Licentiate thesis
Date
2013
Department
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
165 + [2] s.
Series
Abstract
Although there is a widespread agreement on the significant inherent disparities between different phases of innovation process, current management research largely ignores the differences of innovative project phases in the prescriptions of appropriate managerial activities. Further, not much emphasis has been put on the actual practices and actions of project managers, i.e., what is it that project managers actually do to manage innovative projects on a daily basis? This study addresses this gap in our understanding by investigating the dynamism of managerial activities and variations in the challenges faced by project managers in the inherently different front-end and development phases of the innovation process. To investigate the dynamics of managerial activities and challenges in the front-end and development phases of the innovation process, this study adopted a longitudinal, multiple case study approach looking into six industrial NPD projects in a graduate level product development course spanning an entire study year at Aalto University. For the study, six project managers - three with technical educational background and three with non-technical educational background - were interviewed thrice during the project life-span: in the front-end phase, early development phase and late development phase. Altogether 18 semi-structured interviews were conducted. A total of 858 managerial activities and challenges were identified in the interview transcripts. The data analysis resulted in 19 mutually exclusive categories of managerial activities which were further classified into five main classes: 1) general project management, 2) responsibility and ownership, 3) providing a suitable context for development work, 4) establishing a climate of trust, and 5) providing support within the project group. The results of the study showed differences between managerial activities in front-end and development phases of innovation process. In the front-end phase, the managers emphasized the importance getting to know the team members, and creating a common vision and understanding, whereas the allocation and scheduling of resources was emphasized in the later development phases. The most pressing challenges varied between phases as well, with for example ideation challenges resulting from the diverse approaches of the heterogeneous team members beings a key diversity challenge in the front-end, and the integration of the offsite team members the most pressing diversity challenge in the late development phase. The largest amount of the activities was reported in the front-end phase supporting earlier studies suggesting that managerial activities tend to decline over time, and that managers tend to retain or increase team member autonomy as the project proceeds. Also, the study supports previous studies noting early phases of the project to be significant for establishing behavioural norms in order to avoid failed or mediocre projects. Further, the study revealed task-oriented managerial activities to be dominant among the interviewed managers as opposed to people-oriented activities. However, managerial approaches did not remain static throughout the project but the examples of project manager either strengthening or decreasing the initially dominant task- or people-oriented managerial approach occurred. Finally, differences between project managers with technical and nontechnical backgrounds could be found regarding for example decision-making, role and task division, and hands-on participation.

Vaikka innovaatioprosessin eri vaiheiden luonteiden erilaisuudesta vallitsee laajalti yhteneväinen ymmärrys, ovat aiemmat tutkimukset pääosin jättäneet huomiotta näille vaiheille ominaiset johtamisen lähestymistavat. Lisäksi niin innovaatioprosessin kuin projektitiimin johtamisesta usein vastuussa olevien projektipäälliköiden päivittäiset johtamisen toiminnot ovat saaneet vain vähän huomiota. Tämä lisensiaatintyö tutkii projektipäälliköiden johtamistoimintojen dynamismia ja heidän kohtaamisensa haasteiden vaihteluita innovaatioprosessin toisistaan eroavissa alkupäässä ja tuotekehitysvaiheessa. Työn empiirinen aineisto kerättiin pitkittäisenä tapaustutkimuksena, jossa kohteena oli kuusi Aalto-yliopiston maisteritason lukuvuoden mittaisen tuotekehityskurssin yritysprojektia. Kuusi projektipäällikköä, kolme joilla oli tekninen koulutustausta ja kolme joilla ei ollut teknistä koulutustaustaa, haastateltiin kolme kertaa projektin aikana: projektin alkuvaiheessa, aikaisessa tuotekehitysvaiheessa sekä myöhäisessä tuotekehitysvaiheessa. Yhteensä tehtiin 18 haastattelua. Haastatteluista tunnistettiin yhteensä 858 johtamistoimintoa ja -haastetta. Aineiston analyysi johti 19 kategoriaan jotka luokiteltiin seuraavien viiden pääluokan alle: 1) yleinen projektijohtaminen, 2) vastuunotto ja omistajuus, 3) kehitystyöhön sopivien olosuhteiden luominen, 4) luotettavan ilmapiirin luominen ja 5) tuen antaminen. Tutkimus osoittaa eroja innovaatioprosessin alkupään ja tuotekehitysvaiheen johtamistoiminnoissa. Innovaatioprosessin alkupäässä projektipäälliköt korostivat tiimin jäseniin tutustumisen sekä yhteisen vision ja ymmärryksen luomisen tärkeyttä. Innovaatioprosessin myöhemmissä vaiheissa toisaalta korostuivat resurssien allokointi ja aikataulutus. Suurimmat haasteet vaihtelivat myös eri vaiheissa innovaatioprosessia. Innovaatioprosessin alkupäässä korostuivat mm. heterogeenisen ryhmän eri toimintatavoista johtuvat ideointiin liittyvät haasteet, kun taas myöhemmässä tuotekehitysvaiheessa merkittävämmäksi haasteiksi koettiin esimerkiksi etäjäsenten projektissa mukana pitäminen. Valtaosa johtamistoiminnoista raportoitiin projektin alkuvaiheessa, joka tukee aiempien tutkimusten havaintoja joiden mukaan johtamistoiminnoilla on tapana vähentyä projektin edetessä ja että projektipäälliköillä on taipumus säilyttää tai lisätä ryhmän jäsenten vapautta työn teossa. Tässä lisensiaattityössä raportoitu tutkimus tukee aikaisempia tutkimuksia myös siinä, että projektin alkuvaiheiden on todettu olevan merkittäviä käyttäytymisnormien muodostamisen kannalta jotta voitaisiin välttyä epäonnistuneilta tai keskinkertaisilta projekteilta. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin tehtävä-orientoituneiden johtamistoimintojen olleen projektipäälliköiden keskuudessa hallitsevampia ihmis-orientoituneihin verrattuna. Johtamislähestymistavat (tehtävä-orientoitunut vs. ihmis-orientoitunut) eivät kuitenkaan pysyneet muuttumattomina projektin aikana vaan projektipäälliköt useissa tapauksissa joko vahvistivat tai heikensivät alussa vallalla ollutta lähestymistapaansa. Edellä mainittujen lisäksi, eroja löytyi myös teknisen koulutustaustan omaavien projektipäälliköiden ja projektipäälliköiden joilla ei ole teknistä koulutustaustaa välillä. Suurimmat erot kyseisten projektipäälliköiden kesken löytyivät päätöksentekoon, roolien ja tehtävien jakoon, sekä käytännön työhön osallistumiseen liittyen.
Description
Supervisor
Artto, Karlos
Thesis advisor
Aaltonen, Kirsi
Kujala, Jaakko
Keywords
innovaatioprosessi, innovaatioprosessin alkupää, tuotekehitysvaihe, johtamistoiminnot, dynamismi, projektijohtaminen, innovation process, front-end of innovation, new product development, managerial activities, dynamism, project management
Other note
Citation