Erikoissairaanhoidon palveluntuottajarakenne Suomessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Business | Master's thesis
Date
2016
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Accounting
Language
fi
Pages
112
Series
Abstract
Tutkimus käsittelee Suomen erikoissairaanhoidon palveluntuottajarakenteen jakautumista eri palveluntuottajien kesken. Tutkimus on rajattu kahdeksaan eri Aallon tunnuslukuprojektissa mukana olevaan sairaanhoitopiiriin, joiden alueiden erikoissairaanhoidon tuotannon jakautumista eri palveluntuottajille, kuten sairaanhoitopiirin omille ja yksityisille palveluntuottajille, tarkastellaan yksityiskohtaisesti. Lisäksi tutkimuksessa käydään läpi sairaanhoitopiirien palvelutuotantoa muille kuin jäsenkuntiensa asukkaille ja esitetään laskentamalli sairastavuuden vaikutuksesta alueelliseen erikoissairaanhoidon palveluiden tarpeeseen. Tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi tekijöitä, jotka auttavat ymmärtämään palveluntuottajarakenteen muodostumista sairaanhoitopiirien alueilla, ja jotka vaikuttavat erikoissairaanhoidon tuloksellisuuteen. Luvussa käsitellään muun muassa tilaaja-tuottaja-toimintatapaa, palveluiden kilpailutusta ja tuotteistusta sekä tuottavuutta. Tutkimus toteutettiin laadullisena monitapaustutkimuksena, jossa on sekä eksploratiivisia että eksplanatorisia piirteitä. Tutkimusaineistona käytetään pääasiassa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen julkaisemaa dataa vuonna 2013 Suomessa tuotetuista erikoissairaanhoidon DRG-pisteistä. THL:n datan lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin muita lähteitä, kuten vuosikertomuksia, kokouspöytäkirjoja ja sairaanhoitopiirien omia aineistoja erikoissairaanhoidon tuotannostaan. Tutkimustulosten mukaan erikoissairaanhoidon palveluntuottajarakenteessa on merkittäviä eroja sairaanhoitopiirien alueiden välillä. Pääasiallisena tuottajana kaikkien sairaanhoitopiirien alueilla toimivat sairaanhoitopiirien omat palveluntuottajat, mutta muissa palveluntuottajaluokissa erot ovat suurempia. Erot palveluntuottajarakenteissa johtuvat tyypillisesti osasta kunkin sairaanhoitopiirin jäsenkuntia, jotka suosivat paikallista palveluntuottajaa, kuten terveyskeskusta, yli oman sairaanhoitopiirinsä palveluntuottajien. Lisäksi tutkimuksessa käy ilmi, että sairaanhoitopiirien välisiä asukaskohtaisia erikoissairaanhoidon käyttömääriä ei pystytä selittämään aluekohtaisilla eroilla sairastuvuudessa tai tuottavuudessa. Erikoissairaanhoidon palveluntuottajarakenteen selvittäminen on tärkeää, koska se tukee erikoissairaanhoidon kansallisen tason ohjausta ja Suomessa meneillään olevaa sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistusta. Sairaanhoitopiirien alueiden palveluntuottajarakenteen selvittäminen paljastaa alueellisia poikkeavuuksia, kuten tuotannon hajautumista, johon sote-uudistuksella voidaan puuttua. Pohdintaosiossa nostetaan esiin kirjallisuuskatsauksessa esiin tulleita ongelmakohtia, joita sote-uudistuksella voidaan ratkaista. Tutkimustulosten pohjalta esiin nousseet suuret aluekohtaiset erot erikoissairaanhoidon tuotannossa kaipaavat lisätutkimusta, koska erojen taustalla voi olla alueellisia ongelmia palveluiden mitoittamisessa ja se asettaa asukkaat eriarvoiseen asemaan eri puolilla Suomea.

This study focuses on the service provider structure in Finnish special healthcare and how it is divided between different service provider groups. The scope of the study is eight Finnish healthcare districts that are part of the Aalto University’s key ratio project. The division of service providers in the area of these healthcare districts is researched in detail. The service providers are divided into five different groups, such as the healthcare district’s own and private service providers. The study also addresses the healthcare districts' production of services to other customers than those who belong to the geographical area of the healthcare district. Furthermore, formula about the effects on morbidity to the regional needs of special healthcare services is developed. The literature review of the study addresses factors that help the reader to understand the reasons which have caused the current service provider structures in healthcare districts’ areas, and affect the effectiveness of special healthcare. The topics discussed include inter alia purchase provider split, competitive tendering and productization of services, and productivity in healthcare. The qualitative research was conducted as a multiple case study which has both exploratory and explanatory features. The research material was provided by the National Institute for Health and Welfare of Finland (THL). The dataset includes all the DRG points produced in Finland in the year 2013. In addition to the data provided by THL, other relevant sources, such as meeting minutes and data provided by the healthcare districts, were used. Findings of the study show that the division of service providers in healthcare districts’ areas varies significantly. The major service provider in all the areas of the districts are their own service providers but the differences in other service provider groups are substantial. The division of the service providers in the healthcare districts’ areas is typically caused by a part of the municipalities belonging to each healthcare district. Some municipalities prefer to use local providers over the ones that are owned by their healthcare district. Furthermore, the study shows that the differences in the amounts of used services in healthcare districts’ areas cannot be explained by morbidity or differences in productivity. Studying the division of service providers in special healthcare, is crucial because it supports the national level guidance in special healthcare and the vast reform in health and social services that is ongoing in Finland. The division of service providers reveals regional differences, such as diffusion of the production, which can be tackled with the reform. In the discussion part, the problematics discussed in the literature review are reflected on the reform of health and social services. Based on the findings of the research, further research is needed on the service design of healthcare districts. Significant regional differences in the amounts of services produced, may be caused by issues in the service design or unequal treatment of patients in different parts of Finland.
Description
Thesis advisor
Malmi, Teemu
Hörhammer, Iiris
Keywords
tuottavuus, DRG, erikoissairaanhoito, palveluiden mitoitus, sairaanhoitopiiri
Other note
Citation