LUONTO+, Tutkimusretki luontopositiivisuuden termiviidakkoon

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Bachelor's thesis
Date
2022
Department
Major/Subject
Maisema-arkkitehtuuri
Mcode
ARTS3002
Degree programme
Taiteiden ja suunnittelun kandidaattiohjelma
Language
fi
Pages
26
Series
Abstract
Luontokato aiheuttaa vakavan uhan koko biosfäärille. Nykyään maapallolla kuolee päivittäin n. 200 lajia sukupuuttoon ja ennusteiden mukaan tilanne huononee entisestään tulevaisuudessa. Luontokadon kehityksestä on varoitettu vuosia ja viime vuosina asia on noussut yhä useamman tutkimuksen ja sanomalehtiotsikon aiheeksi. Hallitus on tehnyt esityksen uudeksi luonnonsuojelulaiksi (HE 76/2022) joka on tarkoitus astua voimaan kesällä 2023. Uusi luonnonsuojelulaki mahdollistaa luontohaittojen vapaaehtoisen ekologinen kompensaatio ja joidenkin luontotyyppien suojelun. Tämä kandidaatintyö on tehty kirjallisuuskatsauksena ja se kokoaa yhteen luontohaittojen kompensoimiseen tarvittavaa perustietoa, joka voi olla hyödyksi maisema-arkkitehdin työssä. Lisäksi työ avaa sitä, mitä haitta- ja hyvitysalueesta täytyy tietää ennen kompensaation arvioimista ja millaisia kompensaatiomenetelmiä hyvitysalueella on mahdollista suorittaa. Työssä esitetään tärkeimmät termit ja käsitteet. Lisäksi työssä on käyty läpi tärkeimmät ekologisen kompensaation suorittamiseen selvitettävät asiat ja esitetään kompensaation perusperiaatteita. Työssä esitellään työn kannalta olennaiset osat Suomen luonnonsuojelun valtiollisten sopimusten historiasta ja esitetään vireillä oleva luonnonsuojelulaki osana sopimusten jatkumoa. Kirjallisuuden mukaan ekologinen kompensaatio ei toimi luontohaittojen torjumisessa yksikseen. Ekologinen kompensaatio on osa neliportaista lievennyshierarkiaa. Lievennyshierarkia määrittelee ympäristöhaittoja vähentävien toimenpiteiden prioriteettijärjestyksen: se ohjaa välttämään, minimoimaan ja ennallistamaan luontohaittoja ennen kompensoimista. Vaikka lievennyshierarkian kolmella ensimmäisellä portaalla luontohaittoja voidaan vähentää merkittävästi, kaikki haitat saadaan katettua vasta kompensaatiolla. Luontohaittoja hyvittävä ajattelumalli tulee ottaa projektissa läpileikkaavaksi teemaksi jo ennen projektin alkua. Näin kompensoitavaa jää mahdollisimman vähän. Mikäli haitat ylikompensoidaan, tilaa pidetään luontopositiivisena — luonto jää loppujen lopuksi voitolle. Työn edetessä huomattiin, että aiheen termistö on osin epäjohdonmukaista ja joillekin käsitteille tarvittaisiin suomenkielinen termi. Työssä otetaan kantaa termistön yhdenmukaistamiseen. Kandidaatintyön lopussa on pohdiskeleva kappale, joka avaa asiaa maisema-arkkitehdin ammattikuvan kannalta. Maisema-arkkitehdeilla on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa luontohaitan muodostumiseen ja siksi on tärkeää omaksua luontopositiivinen ajattelumalli luontohaittojen minimoimiseksi.
Description
Supervisor
Mannerla-Magnusson, Meri
Thesis advisor
Ariluoma, Mari
Keywords
luontopositiivisuus, mitigaatiohierarkia, lievennyshierarkia, ekologinen kompensaatio, kokonaisheikentymättömyys, luontotyyppi, luontotyyppihehtaari, luonnonsuojelulaki
Other note
Citation