The message within. Horsehair - A case study on the inherent messages of materials

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Textile Art and Design
Tekstiilitaiteen koulutusohjelma
Language
en
Pages
94
Series
Abstract
Tämän produktiopainotteisen opinnäytteen aiheena on hevosenjouhi. Ennen hyvin arkinen ja yleinen, nykyään lähes unohtunut ja opinnäytteen tekemisen hetkellä hevoslihakeskustelun myötä yllättävän ajankohtainen materiaali. Opinnäytteeseen sisältyy katselmus hevosenjouhen käyttöperinteestä, arkisista käyttöesineistä aina sen koristeellisiin tai statusta ilmaiseviin käyttöyhteyksiin. Lisäksi katsaus avaa jouhen työstössä useimmiten käytetyt tekniikat, materiaalin lähteet sekä sen symbolisia merkityksiä. Tuloksiksi ja produktioksi katson niin työpajojen ja asiantuntijahaastatteluiden tuottamaa tietoa että omista materiaalikokeiluista syntynyttä ymmärrystä ja fyysisiä luonnoksia - kudottuja materiaalikokeiluja - jotka voivat toimia ideamateriaalina mahdollisten tuotteiden kehittämiselle. Tämän opinnäytteen tavoite on tutkia kysymystä, omaavatko materiaalit niihin sisäänkirjoitetun viestin, identiteetin, joka välittyy katsojalle melko samankaltaisena katsojan persoonasta sekä katsomisen ajankohdasta riippumatta. Millaisia ajatuksia, mielleyhtymiä ja tunnetiloja materiaalit herättävät? Opinnäytteen keskeiset kappaleet ovat toisaalta sen laatijan omien materiaalikokeiluja esittävä, ja toisaalta jouhen merkityssisältöjä avaava kappale. Näitä merkityssisältöjä olen tutkinut kahden työpajan sekä kahdeksan asiantuntijahaastattelun ja kirjallisuuden avulla. Opinnäyte jakautuu kuuteen lukuun: 1. Johdanto, 2. Metodit, 3. Materiaalit viestien kantajina, 4. Kuidun monet kasvot (sisältää tekniset ominaisuudet, materiaalin lähteet ja käyttöhistorian), 5. Tulokset (työpajan sekä omien kokeilujen), 6. Loppupäätelmä. Työn yhdeksi keskeiseksi tulokseksi muodostui pieni käyttöperinnekatsaus. Etsintöjen kautta selvisi, ettei sellaista jouhen osalta näytä olevan, joten tiedon kokoamiselle tuntui olevan sijaa. Toinen tärkeä löytö oli havainto, että hevosenjouhi tuntuu olevan vahvan oman identiteetin omaava, voimakkaita mielikuvia herättävä materiaali, joka puhuttelee niin miehiä kuin naisia. Niin funktionaalisten ominaisuuksien kuin viestillisen osan kannalta jouhelle löytyi monia mahdollisia käyttökonteksteja. Kolmantena tuloksena voi ajatella huomion, että useimmiten ihmiset eivät tunnu miettivän materiaalien merkityssisältöjä kovinkaan tietoisesti. Asiaa pohtiessa selviää kuitenkin, että se, mitä materiaalit edustavat, on heille sekä tärkeää että kiinnostavaa. Tämä puoltaa ajatusta, että näiden viestien tai latausten hyödyntäminen toisi kiinnostavia uusia näkökulmia myös teolliseen tuotesuunnitteluprosessiin ja markkinointiin. Työ on englanninkielinen.

This thesis deals with the material horsehair. A once common, today marginally used natural fibre that currently feels surprisingly up to date, due to the broad discussion about horsemeat and the role of the horse in our western culture. The thesis includes an overview over the traditional products and different usage contexts of horsehair. It provides an image of the processing tech-niques utilised, the material sources and symbolic meanings of this particular material and the horse itself. The aim of the thesis is to explore the question whether materials, and here particularly horsehair, have an implicit message, an identity, whether there are universal meanings attached to materials. Meanings that are not strongly dependent on the individual viewer or time of viewing, but are awakened by the material itself, arousing associations and certain emotional moods. Further and foremostly, the thesis includes as its main chapters one in which the material experiments of its author are demonstrated, and another with the results of investigations made on the message or connotations connected with horsehair. These have been explored by the author through two workshops organised with two focus groups, as well as through interviews undertaken with experts of horsehair processing from diverse fields of application. The thesis is divided in 6 chapters: 1. Introduction, 2. Methodology, 3. Meanings of the material, 4. A versatile natural fibre (includes functional properties, sources and history), 5. Outcomes from focus groups and own material experiments, 6. Conclusion. One of the main results of this thesis is a small compilation of information on the properties, sources and traditional uses of horsehair. This part turned out to feel necessary, since there is principally no collected information to be found on the topic. Another important finding was that horsehair appears to be a material, which owns a strong iden-tity that appeals to both men and women. Both message-wise and functionally it offers versatile options for further refinement and possible contexts for usage. Thirdly, the intangible side and qualities of materials occur to be a subject that is not very consciously thought of by people generally. Still it seems to be of strong interest and to hold a great potential in terms of integrating these qualities into product development and marketing.
Description
Supervisor
Härkäsalmi, Tiina
Thesis advisor
Salolainen, Maarit
Keywords
hevosenjouhi, materiaalitutkimus, mielikuvat, materiaaleihin liittyvät merkitykset, käyttöperinteet, horsehair, material exploration, associations, meanings of materials, tradition
Other note
Citation