Mondo.fi: Yhteisöllisen verkkosivuston konsepti

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
45+29
Series
Abstract
Opinnäytetyöni aihe on uuden verkkokonseptin ideointi ja visualisointi A-lehtien julkaisemalle matkailulehti Mondolle. Kustantajan edustajien toive on, että verkkosivusto korvaa nykyisen vuonna 2011 julkaistun mondo.fi:n. Sivuston tulisi tukea Mondon painettua lehteä, sekä toimia lehdestä irrallisena voittoa tuottavana ajanviete- ja tiedonhakukanavana. Produktiosta erottui kaksi erillistä tutkimussuuntaa, joihin tämä tutkimus keskittyy. Ensimmäi-nen on mediakonseptin laajentaminen verkkoon ja sitä kautta yhteisön mahdollinen siirtyminen mediasta toiseen sekä kokonaan uuden yhteisön luominen. Tutkimuksessa painottuu verkkoyhteisön luomisen yleiset lainalaisuudet ja kehittymisen eri vaiheet. Työn toinen tutkimus keskittyy responsiivisen käyttöliittymän suunnitteluun. Verkkopalvelujen nopean kehityksen ja verkkokäyttäytymisen mobiililaitteita suosivan murroksen vuoksi lähes kaikki työn lähdeaineisto on muutaman viime vuoden ajalta. Itse projekti tehtiin viiden kuukauden aikana keväällä ja kesällä 2014. Tavoitekartoituksen jälkeen alalle tehtiin kilpailija-analyysi jonka jälkeen luotiin kolme eri konseptiehdotusta. Näiden ehdotusten pohjalta palvelulle rakennettiin käyttöliittymä, sekä näyttöpääte- että mobiililaitetta varten. Konseptin rakennusvaiheessa tehtiin prototyyppien avulla kaksi hyödylliseksi osoittautunutta käyttäjätestiä. Toisen enemmän koskien konseptia ja kokonaisuutta, toisen käyttöliittymää. Raportointi tapahtui seuraavan puolen vuoden aikana. Produktion lopputuloksena syntyi konseptiehdotus ja visuaaliset suuntaviivat sisältävä konsepti-käsikirja. A-lehtien työryhmä oli lopputulokseen tyytyväinen ja projekti siirrettiin seuraavaan vaiheeseen, jossa en ole enää mukana. Konsepti ja sen visualisointi on pyritty rakentamaan kiinnostavaksi, luotettavaksi ja intuitiiviseksi käyttää. Kilpailija-analyysi osoitti kuinka suurten ja globaalien yritysten markkina verkkopalvelut ovat. Käyttäjätestit taas osoittavat, miten tärkeää on mahdollisen loppukäyttäjän mukaanottaminen suunnittelutyön avuksi. Työn on osaltaan tarkoitus myös herätellä lukijaansa siihen, miten laajaksi suunnittelijan työnkuva ja on kasvanut ja tulee edelleen kasvamaan.

This thesis is about creating a new web-concept and visualization for Mondo magazine, which is published by A-lehdet. The publishers wish is that the website replaces the current site which has been operaning since 2011. The site should support the printed magazine of Mondo and also serve as its own entertainment and information service. This study focuses on two different topics. First one is the extension of a media concept from a media to another. In this case it is more about the creation of the new audience and community. In the stydy the focus is on the universal laws of creating a community and its evolution. The other study is about creating a responsive user interface. Due to the rapid progress of the web services and the ever-growing usage of mobile devices, the sources used for the study were basically no more than a few years old. The project was done du-ring five months during the spring and summer of 2014. After setting up the goals to the project the competition analysis was made for the industry. Next phase was to develop thee different concept ideas for the site. Based on the concept that was chosen an evolved a layout was made for the mobile and desktop views. While building up the concept the prototypes were used to make two different user tests. The first one was more about the concept and the overall image and the other abot the user experience. Reporting of the study was done during the next six months. The result of the project was a suggestion of a concept and a manual for its visual guidelines. The team from A-lehdet was happy with the result and the project was moved forward. The concept and its visualization have been tried to build up as interesting, credible, trustworthy and intuitive as possible. The competitor analysis shows how huge and global the web services are and the competition is tough. User testing shows how important it is to take the possible end user to be a part of the de-velopment. The study should also tell how wide the role of the designer can and in the future will be.
Description
Supervisor
Karvanen, Antti
Thesis advisor
Karvanen, Antti
Keywords
verkkoyhteisö, verkkouudistus, konseptisuunnittelu, käyttöliittymäsuunnittelu, käyttäjätutkimus
Citation