Self-help-markkinat ja virtuaalisten palveluiden diffuusio

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2012
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
fi
Pages
91 s.
Series
Abstract
Purpose of this study was to examine the products and services and the nature of self-help-market from the point of view of consumers. In addition, I sought to understand the business models of the successful self-help-websites and through them the diffusion of virtual services. The study was conducted in two stages, the first of which was a quantitative study, where I searched for examples of self-help-products and services from the Internet. The second phase was a quantitative study based on five exceptional self-help-sites. Finally, I did a literature analysis based on existing scientific material trying to better understand the findings of the first two phases. Self-help-products and services are generally broken down into three main categories: economical, emotional and intellectual. The purpose of these services is to help people help themselves. Currently, the self-help-markets are beginning to transfer into virtual services, and the majority of these so called self-help-sites are functioning as sort of market-places for individual self-help-products and services. The majority of the self-help-material is still produced by experts, but a growing trend is user-generated and reviewed material. The development of self-help-sites was analysed with the diffusion of innovations presented by Rogers, E. (1962) which resembled the growth in popularity of the researched self-help-sites in the second phase. Using the "Business Model" -canvas presented by Alexander Osterwalder I found out the three most important parts in development of a sef-help site: Users, content and the revenue model. Mastering these three parts enables the self-help-site to start a so called "positive spiral" which ensures the development and existence of the site in the future. In this thesis the phenomenon "digital diffusion" is characterized as a future trend for services that is based on the diffusion of innovations as well as contemporary studies related to the network theory behind social networks and the Web 2.0.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää self-help-markkinoiden luonnetta sekä niissä tarjottavia tuotteita ja palveluita kuluttajien näkökulmasta. Tämän lisäksi pyrittiin ymmärtämään markkinoilla menestyvien self-help-sivustojen liiketoimintamalleja sekä niiden kautta virtuaalisten palveluiden diffuusiota käyttäjille. Tutkimus toteutettiin kahdessa eri vaiheessa, joista ensimmäinen oli kvantitatiivinen tutkimus, jossa etsittiin esimerkkejä self-help-tuotteista ja -palveluista Internetistä. Toisessa vaiheessa tehtiin kvantitatiivinen tutkimus viidelle esimerkilliselle self-help-sivustolle. Työn lopuksi tehtiin jälkimmäisten vaiheiden tutkimustuloksien pohjalta kirjallisuusanalyysi, jonka avulla pyrittiin ymmärtämään löydöksiä syvemmin olemassa olevilla tieteellisillä tutkimuksilla. Self-help-tuotteet ja -palvelut voidaan jaotella yleisesti kolmeen pääryhmään: taloudellisiin, henkisiin ja älyllisiin. Näiden tarkoituksena on aihealueittain auttaa ihmisiä auttamaan itse itseään. Self-help-markkinat ovat yleisesti alkaneet siirtymään virtuaalisiin palveluihin ja tällä hetkellä valtaosa niitä kyseisiä palveluita tarjoavista sivustoista toimii nk. markkinapaikkoina, joissa sivustoilla tarjotaan useita yksittäisiä self-help-tuotteita ja -palveluita. Yleisesti self-help-materiaalin tuottavat vielä asiantuntijat, mutta kasvavana trendinä on käyttäjien luoma, arvioima ja kehittämä materiaali. Self-help-sivustojen kehitystä arvioitiin Rogers, E. (1962) esittämällä analyysillä innovaatioiden diffuusiosta, joka muistutti toisessa vaiheessa tutkittujen esimerkkisivustojen suosion kehitystä. Alexander Osterwalderin "Business Model" -canvaksen avulla analysoidut liiketoimintamallit nostivat esille sivustojen kehitykselle kolme tärkeintä osa-aluetta: käyttäjät, sisällön ja ansaintalogiikan. Näiden osa-alueiden hallinta mahdollistaa sivustolle nk. positiivisen spiraalin, mikä varmistaa sivuston kehityksen ja olemassaolon myös tulevaisuudessa. Tämä diplomityössä digi-diffuusioksi nimitetty ilmiö on tulevaisuuden trendi-ilmiö, joka saa pohjansa Rogerssin innovaatioiden diffuusiosta, nykyajan tutkimuksista liittyen verkostojen käyttäytymiseen sekä Web 2.0:aan.
Description
Supervisor
Artto, Karlos
Thesis advisor
Järvinen, Oula
Keywords
Self-help, liiketoimintamalli, diffuusio, käyttäjäryhmät, Self-help, business model, diffusion, user adoption
Other note
Citation