Melua vaimentavien päällysteiden vaikutukset taajamassa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-02-09
Department
Major/Subject
Akustiikka ja äänenkäsittely
Mcode
S3004
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
fi
Pages
9+79
Series
Abstract
Liikennemelu on suurin yksittäinen melun aiheuttaja kaupunkiympäristössä. Sen syntyyn vaikuttavat niin liikenteen määrä, ajonopeus, ajoneuvojen ja renkaiden laatu kuin päällysteen tyyppi ja kunto. Tässä työssä on tutkittu rengasmelun ominaisuuksia sekä mitattu Helsingissä kesällä 2013 päällystettyjen kivimastiksiasfalttiteiden meluominaisuuksia suhteessa yleisemmin käytettyyn asfalttibetoniin. Työn teoriaosasssa käsitellään rengasmelun syntyä ja leviämistä sekä näiden ominaisuuksiin vaikuttavia tekijöitä. Rengasmelusta käydään läpi eri rengasmelun syntymekanismit sekä niiden leviämiseen ja voimakkuuteen vaikuttavia tekijöitä. Päällysteitä käsitellään niiden meluun vaikuttavien ominaisuuksien kannalta sekä tarkastellaan muutamia yleisimpiä päällystetyyppejä. Työn kokeellisessa osassa käydään läpi mittaustuloksia kesältä 2013, joissa tutkittiin meluominaisuuksia neljässä eri kivimastiksiasfaltilla päällystetyssä kohteessa sekä yhdessä asfalttibetonilla päällystetyssä vertailukohteessa. Osassa kohteista on myös tutkittu suuntaa antavasti nastarenkaiden vaikutusta mitattuihin melutasoihin. Lisäksi tarkastellaan melun leviämistä kohteiden ympäristössä Data- Kustik CadnaA-melulaskentaohjelmalla. Kohteista saatujen tulosten perusteella uusi kivimastiksiasfaltti tuottaa noin 3 - 5 dB hiljaisemman ohiajon aikaisen äänen verrattuna asfalttibetoniin, kun melua mitataan 10 m etäisyydeltä tien keskilinjasta. Laskennallisen tarkastelun perusteella vaikutus tien ympäristön melualtistumiselle on kuitenkin varsin vähäinen, päiväaikaisten keskiäänitasojen laskiessa 1 - 3 dB noin 50 - 100 m etäisyydellä tiestä. Käytettäessä nastarenkaita päällysteiden välillä ei ole merkittävää eroa, rengasmelun tason kasvaessa jyrkästi molemmilla päällysteillä verrattuna nastattomiin renkaisiin.
Description
Supervisor
Välimäki, Vesa
Thesis advisor
Niskanen, Ilkka
Keywords
akustiikka, akustiset mittaukset, melu, rengasmelu, liikennemelu, hiljaiset päällysteet
Other note
Citation