The linkages of energy and water - The case of the Ili-Balkhash Basin

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-12-12
Department
Major/Subject
Vesi- ja ympäristötekniikka
Mcode
R3005
Degree programme
Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
29
Series
Abstract
For the past couple of centuries global affluence and relations have largely been driven by the resources and methods of energy production. Energy production and water resources management are often decidedly dependent on one another and after the intensified energy production of the past decades many regions now find themselves water scarce and many fossil fuel resources are dwindling globally. As energy and water are so closely interlinked and affect our wealth and our global relationships, it is crucial that we understand their linkage better. In this thesis I will examine that linkage by studying how the current energy trade between the P.D.R. China and Kazakhstan affects the transboundary Ili-Balkhash watershed indirectly and how the planned synthetic natural gas development in the region can affect both the watershed and the existing relation between the countries. In the study I conclude that the energy trade between the two states fuels popula-tion increase, immigration and consumption in the region. This development in-creases both water use and pollution of the watersheds in the studied watershed. The trade partnership creates a relationship between the states, which leaves no room for discussion of these issues. I also conclude that the production of synthetic natural gas in the region will deplete the Ili-Balkhash watershed further and it can act as a major source of pollution of the watershed. This new form of energy production will also lessen China’s dependency on Kazakhstan for energy trade and this can free up their relations to such a level that discussions regarding water resources can be possible again.

Viime vuosisatojen aikana maailman hyvinvointi ja kansainväliset suhteet ovat laajalti edistyneet energiatuotannon resurssien ja teknologian vaikutuksesta. Energiatuotanto ja vesiresurssien hallinta ovat usein toisistaan riippuvaisia ja viime vuosikymmenien tehostetun energiatuotannon jäljiltä monet alueet kärsivät nyt vesipulasta ja maailmanlaajuisesti fossiilipolttoaineresurssit vähenevät entisestään. Koska energia ja vesi ovat niin tiiviissä vuorovaikutussuhteessa ja vaikuttavat meidän hyvinvointiimme sekä globaaliin suhteisiimme, on ratkaisevaa ymmärtää tätä vuorovaikutussuhdetta paremmin. Tässä työssä tutkin tätä suhdetta tarkastelemalla miten nykyinen energiakauppa Kiinan ja Kazakstanin välillä vaikuttaa rajanylittävään Ili-Balkhash valuma-alueeseen ja miten suunniteltu synteettisen luonnonkaasun tuotanto alueella voi vaikuttaa sekä valuma-alueeseen että valtioiden välisiin suhteisiin. Tässä työssä päättelen että näiden kahden valtion välinen energiakauppa ruokkii väestönkasvua, maahanmuuttoa sekä kulutusta alueella. Tämä kehitys lisää sekä vedenkäyttöä että saastumista tarkastetussa valuma-alueessa. Kauppakumppanuus dominoi valtioiden välstä suhdetta, ja tämä asetelma ei anna tilaa vesiproblematiikan keskusteluun. Tulen myös johtopäätökseen että synteettisen luonnonkaasun tuotanto alueella tulee kuluttamaan Ili-Balkhash valuma-alueen vesiresursseja entisestään ja voi toimia merkittävänä ympäristöongelmia generoivana tekijänä. Tämä uusi energiatuotannon menetelmä tulee vähentämään Kiinan riippuvaisuutta Kazakstanin energiakaupasta ja tämä voi vuorostaan avata valtioiden suhdetta siten että ne pystyisivät keskustelemaan vesiresursseja koskevista kysymyksistä.
Description
Supervisor
Varis, Olli
Thesis advisor
Keskinen, Marko
Keywords
water resources, energy trade, energy production, Central Asia
Other note
Citation