Web edge handling on a paper machine

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2001
Major/Subject
Paperitekniikka
Mcode
Puu-21
Degree programme
Language
fi
Pages
109
Series
Abstract
Diplomityössä tutkittiin paperirainan reunan ja poikkiprofiilien vaikutusta ajettavuuteen ja katkoherkkyyteen. Reunanhallinta on viime vuosina ollut konerakentajan kasvavan mielenkiinnon kohteena. Painajien jatkuvasti nousevat laatuvaatimukset ja uudet leveät painokoneet korostavat tasaisten paperin poikkisuuntaisten profiilien tärkeyttä. Paperikoneen hyötysuhteen nostaminen katkoja vähentämällä on jatkuva tavoite. Työ keskittyy nopeiden painopaperia valmistavien paperikoneiden ongelmiin. Työssä oli kolme osaa: olemassaolevien tutkimusten ja ratkaisujen läpikäynti, uusille ratkaisuille potentiaalisten alueiden kartoitus sekä uusien tuotteiden ideointi ja niiden toteutettavuuden arviointi. Työ toteutettiin kirjallisuustutkimuksena, haastattelemalla Metso Paperin asiantuntijoita, tehdasvierailuina sekä noin 20 paperikonetta (SC, LWC ja news) kattavana tehdaskyselynä. Ideoita uusiksi tuotteiksi on kehitetty työn kuluessa. Reunanhallinnan ongelmakenttä on jaettu karkeasti kahteen osaan:. 1. Ajettavuusongelmat: reunarisat ja niistä johtuvat katkot. 2. Laatuongelmat: paperin eri ominaisuuksien poikkiprofiilit. Otos eri paperikoneiden poikkiprofiilimittauksia analysoitiin reuna-alueen leveyden määrittelemiseksi. Reuna-alueella tarkoitetaan aluetta, jossa paperin ominaisuudet selvästi poikkeavat rainan keskiosasta. Tulokseksi saatiin, että koneen leveydellä on vain vähäinen vaikutus reuna-alueen leveyteen. Selkeä vaikutus ulottuu noin 1,0 m päähän rainan reunasta. Tehtaiden mukaan tärkein paperin poikkisuuntainen profiili on kosteusprofiili. Näin ollen kosteusprofiilin on-line-mittaus paperikoneen märkäosalla ja sen jatkokehittäminen omaa suuren taloudellisen potentiaalin. Tehdaskyselyn perusteella yleisimmät katkosyyt ovat lika- ja massaroiskeet märkäosalla sekä viiraosan reunaleikkaus. Työssä arvioitiin paperikoneen eri osien reunanhallinnan parantamispotentiaali. Suurimmat parantamismahdollisuudet ovat puristinosalla. Reunakatkoja voidaan vähentää kehittämällä menetelmiä sumun ja pöllyämisen vähentämiseksi siten vähentäen lian kertymistä sekä kehittämällä menetelmiä, jotka estävät massaroiskeiden tarttumisen telojen päihin ja rakenteisiin.
Description
Supervisor
Paulapuro, Hannu
Thesis advisor
Isometsä, Juha
Keywords
web edge, reuna, edge handling, reunanhallinta, CD profiles, poikkiprofiilit, edge breaks, reuna-alue, reunarisat, reunakatkot
Other note
Citation