Designing auditory enrichment for white-faced saki monkeys

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2020-05-19
Department
Major/Subject
Computer Science
Mcode
SCI3042
Degree programme
Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences
Language
en
Pages
84 + 5
Series
Abstract
Computer technology is increasingly used with and for animals in different contexts and for a variety of purposes. Since zoos house a multitude of different animals and must balance goals of animal welfare, conservation, and visitor education as well as enjoyment, they have potential to benefit from technology usage in many ways. However, the emerging field of Animal Computer Interaction (ACI) has been mainly focusing on technologies for working animals and pets, leaving the zoo context underexplored. Furthermore, the animals and zoo visitors have often been directly little involved in the early stages of the process. The objective of this thesis was to fill in this gap by exploring how to bring together requirements from the different stakeholders of the zoo to form complete requirements for animal technology, as well as how to include the animal in designing the system already early on. This was approached through a case study of developing an auditory enrichment system for white-faced saki monkeys. Since the use of auditory enrichment for this type of monkeys has been little explored, the animals' preference for using sound was also studied. Requirements of the different human stakeholders were gathered using questionnaires. The needs of the monkeys were inferred though collaboration with zookeepers, and further explored through prototyping. Once a functional interactive system was in place, different sounds were available for the monkeys one week at a time, and data of their interactions with the system was gathered automatically. The results show that main animal welfare requirements are shared by both visitors and zookeepers. These stakeholder groups also have unique additional requirements. When it comes to using audio as enrichment for the sakis, out of the used sounds they preferred only traffic noise to silence. Furthermore, based on the design process, central themes in designing technology for animals in the zoo environment are discussed.

Tietotekniikkaa käytetään nykyään lisääntyvissä määrin myös eläinten parissa moniin eri tarkoituksiin. Eläintarhat ovat kotina monenlaisille eläimille ja niiden tavoitteena on paitsi huolehtia eläintensä hyvinvoinnista, myös osallistua luonnonsuojelutyöhön ja kävijöiden valistamiseen sekä varmistaa vierailijoiden viihtyvyys. Näin ollen eläintarhakontekstissa on monia mahdollisuuksia hyödyntää uusia teknologioita. Tästä huolimatta eläinten ja tietokoneiden välisen vuorovaikutuksen tutkimus (Animal-Computer Interaction, ACI) on pitkälti keskittynyt lemmikki- ja hyötyeläimiin, eläintarhojen jäädessä vähemmälle huomiolle. Lisäksi eläintarhoissa tehdyissä ACI-tutkimuksissa eläimet ja vierailijat ovat harvoin olleet mukana prosessin alkuvaiheissa. Tämän tutkimuksen tavoitteena on täydentää tätä puutetta tutkimalla, kuinka eri käyttäjäryhmien tarpeet voidaan yhdistää vaatimuksiksi eläinten käyttöön tuleville järjestelmille. Toisena teemana oli, kuinka itse eläimet on parasta ottaa mukaan prosessiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Lähestymistapana käytettiin tapaustutkimusta, jossa kehitettiin interaktiivinen audiovirikejärjestelmä eläintarhassa eläville pienille apinoille, valkopääsakeille. Lisäksi kehitettyä virikettä käytettiin sakien äänimieltymysten tutkimiseen. Ihmisosallistujien näkökulmaa kartoitettiin kyselyn avulla. Sakien tarpeita tulkittiin yhteistyössä eläintenhoitajien kanssa, ja syvällisemmin prototyyppien testauksen avulla. Interaktiivisten ominaisuuksien toteuttamisen jälkeen sakien oli mahdollista kuunnella viikoittain vaihtuvia ääniä, ja tiedot niiden vuorovaikutuksesta systeemin kanssa kerättiin automaattisesti. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että sekä eläintarhan kävijät että eläintenhoitajat pitävät tärkeimpänä vaatimuksena, että eläimille tehtävät sovellukset tukevat niiden hyvinvointia. Sakit itse suosivat testatuista äänistä vain liikenteen ääniä enemmän kuin hiljaisuutta. Näiden tulosten lisäksi käsittelemme keskeisiä teemoja, jotka nousivat esiin prosessin aikana liittyen kehitystyöhön eläinten kanssa ja eläintarhaympäristössä.
Description
Supervisor
Takala, Tapio
Thesis advisor
Hirskyj-Douglas, Ilyena
Keywords
animal-computer interaction, interactive systems, zoo, auditory enrichment
Other note
Citation