Mallisuoja teollisessa muotoilussa - Case Iittala Group Oy Ab

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Economics | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2009
Major/Subject
Business Law
Yritysjuridiikka
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
100
Series
Abstract
Tämän tutkielman tarkoituksena on esitellä mallioikeutta Suomen näkökulmasta sekä erityisesti pohtia mallisuojan soveltuvuutta immateriaalioikeudelliseksi suojamuodoksi teollisessa muotoilussa. Mallisuojaa ei ole Suomessa hyödynnetty samassa laajuudessa kuin muita suojamuotoja. Kuitenkin 2000-luvulla etenkin Euroopan yhteisöjen mallioikeus on yhdentynyt ja aikaansaanut positiivista edistystä mallioikeudellisessa lainsäädännössä. Tutkielman toinen luku esittelee kansallisen mallioikeuslakimme. Mallisuoja antaa mallin luojalle yksinoikeuden tuotteen tai sen osan ulkomuotoon enintään 25 vuodeksi. Mallisuojan edellytyksenä on, että malli on uusi ja yksilöllinen. Mallioikeusdirektiivin myötä lakiin tuli muutoksia, kuten lisäys 12 kuukauden uutuuden suoja-ajasta, jotka helpottavat edellytysten täyttymistä. Mallioikeuden todellinen suoja tuomioistuimissa ei aina ole toteutunut toivotulla tasolla ja vaatii oikeudenhaltijan aktiivisuutta. Kolmas luku käsittelee mallin kansallista rekisteröintiä; menettely käydään läpi yksityiskohtaisesti hakemuksen laatimisesta sen käsittelyyn ja rekisteröintiin sekä oikeuden lakkaamiseen. Lisäksi luvussa esitellään mallisuojien vähäistä rekisteröintiä osoittavia tilastoja Suomesta. Monet yritykset ovat kokeneet lainsäädännön tuoman suojan riittämättömäksi tai mallisuojan soveltumattomaksi omaan liiketoimintaansa. Tutkielman neljännessä luvussa kuvataan kansainvälistä mallioikeutta, keskittyen lähinnä Euroopan yhteisöjen mallioikeuteen. Yhteisön mallisuoja mahdollistaa helpon suojakeinon koko yhteisön alueelle, mutta suojan toteutuminen on epävarmaa, koska rekisteröintiesteiden tutkinta on hyvin pintapuolista. Esille tuodaan myös kansainvälisiä immateriaalioikeudellisia sopimuksia, joilla on pyritty yhdenmukaistamaan globaalia suojaa. Sopimuksista saatava hyöty edellyttää kuitenkin sitä, että myös merkittävät talousmaat päättävät allekirjoittaa ne. Viides luku esittelee muiden suojakeinojen mahdollisuuksia tuotteen ulkomuodon suojaamiselle. Tekijänoikeuden kautta saatava suoja on aina epävarmaa ja etenkin käyttöesineille vaikeaa. Tavaramerkin edellytykset ulkomuodon suojaamiseen ovat tiukat, eikä suojan sisältö ole mallisuojaa vastaava. Laki sopimattomasta menettelystä liiketoiminnassa voi antaa suojaa orjallista jäljittelyä vastaan, mutta käytännössä suoja koskee ainoastaan tuotteiden markkinointia ulottumatta niiden myyntiin. Kilpailuoikeudelliset säännökset voivat toisinaan olla ristiriidassa immateriaalioikeuksien tuomien yksinoikeuksien kanssa ja joskus oikeuden tuoman määräävän aseman käyttö voidaan myös kieltää niiden perusteella. Työn kuudes luku tuo esille mallisuojan roolin taloudellisena kilpailutekijänä, joka perustuu muotoilun ja sen suojaamisen merkitykseen nykymarkkinoilla niin brändin rakentamisen kuin jäljittelyn estämisen kannalta. Immateriaalioikeuksilla on usein merkittävä strateginen arvo. Seitsemännessä luvussa kuvataan lyhyesti case-yrityksen Iittala Group Oy Ab:n liiketoimintaa, joka perustuu laadukkaasti muotoiltuihin kodintuotteisiin. Brändikeskeisen yhtiön on erityisen tärkeä kiinnittää huomiota tuotteidensa suojaan. Mallisuojan todetaan soveltuvan ominaisuuksiltaan hyvin teollisen muotoilun tuotteiden suojaksi. Yksinoikeuksien hyödyntämiseksi liiketoiminnassa on yhtiön suositeltavaa luoda immateriaalioikeudellinen strategia.
Description
Keywords
mallisuoja, immateriaalioikeus, IPR-strategia, teollinen muotoilu
Citation