Competence based modeling to support corporate transformation initiatives

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Electrical Engineering | Master's thesis
Date
2011
Major/Subject
Tietoverkkotekniikka
Mcode
S-38
Degree programme
Language
en
Pages
viii + 76 + [12]
Series
Abstract
As a result of the recent economic downturn, companies have been streamlining operations and even changing their business models to manage the financial challenges and prepare for post-recession growth. These actions have been frequently structured around "transformation initiatives" that provide the umbrella for change. While there are numerous ways to analyse, design, manage and communicate these transformation initiatives, IBM has been promoting the use of a business architecture it calls component business modelling (CBM). Business architectures are approaches to formalize the way an organization operates based on the convergence among strategy, management, and business process management and information technology. Now that numerous companies have used the CBM approach, it is the objective of this master thesis to evaluate the perceptions of this approach through five case examples from various industries. The primary research questions is "Can a competence-based component business model approach support medium sized companies in their transformation initiatives?" Additionally, the paper explores "In which areas of the transformation is this competence based component business model approach suitable/not-suitable?" and "What are the challenges of using a competence based component business model approach to support the transformation initiatives?" As a result of the literature review and the holistic multi-case study approach the study presents three findings. The first is that based on the respondents of the five case studies, the respondents perceive that the CBM approach has supported the case companies in their transformation initiatives. Secondly, the study identifies that the CBM approach can support in both the hard and soft-side of the transformation as well as in approaching the implementation phase of the transformation. The third finding is that the most significant weakness of the approach is related to the definition of the model. In addition to the findings above, the study concludes that while the approach supports the transformation initiatives, the literature review shows that it has limited scope compared to other available business architectures.

Yritykset ovat joutuneet sopeuttamaan toimintojaan ja jopa muuttamaan toimintamallejaan vallitsevan finanssikriisin vuoksi. Sopeuttamistoimet ovat osaltaan olleet lyhyen tähtäimen kustannussäästöohjelmia ja toisaalta harkittuja valintoja odotetun laman jälkeisen kasvun hyödyntämiseksi. Tavoitteiden saavuttamiseksi on käynnistetty lukuisia muutoshankkeita, joita on viety läpi laajamittaisina "transformaatioina". Transformaatioiden suunnittelu, läpivienti ja kommunikointi voidaan toteuttaa lukuisin eri keinoin, joista IBM:n luoma liiketoiminta-arkkitehtuuri component business modeling (CBM) on eräs vaihtoehto. Liiketoiminta-arkkitehtuurit ovat viitekehyksiä, joiden avulla organisaatioiden on mahdollista strukturoida toimintojaan ottaen huomioon mm. yrityksen strategia, johtamismalli, prosessistruktuuri ja tietojärjestelmät. Koska lukuisat yritykset ovat hiljattain hyödyntäneet CBM-liiketoiminta-arkkitehtuuria transformaatiohankkeissaan, on nyt tarjoutunut mahdollisuus arvioida lähestymistavan hyödyllisyyttä tapaustutkimusten avulla. Tämän diplomityön tavoitteena on selvittää, strukturoitujen haastatteluiden avulla, tapaustutkimuksessa mukana olevien viideltä eri toimialalta olevan yrityksen kokemuksia mallin hyödyllisyydestä transformaation tukena. Tutkimuskysymykseksi on asetettu "voiko kompetenssipohjainen component business model -lähestymistapa tukea keskisuuria yrityksiä näiden transformaatiohankkeissa?" Tämän lisäksi tutkimuksessa selvitetään tarkemmin "millä transformaation osa-alueilla kompetenssipohjainen CBM-lähestymistapa on hyödyllinen/hyödytön?" sekä "mitkä ovat kompetenssipohjaisen CBM-lähestymistavan hyödyntämiseen liittyvät haasteet transformaatiohankkeiden tukemisessa?" Tutkimus osoittaa selvästi kompetenssipohjaisen CBM-lähestymistavan hy6dyllisyyden keskisuurten yritysten transformaatiohankkeiden tukemisessa. Lähestymistapa on hyödyllinen kaikilla kolmella tunnistetulla transformaation osa-alueella; sekä "kovien" ja "pehmeiden" osuuksien määrittelemisessä että itse transformaation implementoinnin suunnittelussa. Tutkimus vahvistaa käsityksen lähestymistavan selkeyden tärkeydestä sen hyödyllisyyttä arvioitaessa, sillä tutkimuksen pohjalta voidaan todeta lähestymistavan merkittävimmäksi heikkoudeksi mallin määritelmien koettu selkeysaste. Lisäksi tutkimus osoittaa, että vaikka tarkastelun kohteena oleva CBM-liiketoiminta-arkkitehtuuri on hyvin soveltuvainen transformaation tukemisessa, on se muihin liiketoiminta-arkkitehtuureihin verrattuna suppea ominaisuuksiltaan.
Description
Supervisor
Hämmäinen, Heikki
Thesis advisor
Purola, Jukka
Keywords
business model, liiketoimintamalli, transformation, liiketoiminta-arkkitehtuuri, competence, transformaatio, medium sized companies, keskisuuri yritys, business architecture, kompetenssi, component business modeling
Other note
Citation