"Kaikki me ollaan erilaisia" Kuvataideopettajien kokemuksia inkluusiosta

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2020
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
68
Series
Abstract
Maisterin opinnäytteeni on tutkielma siitä, miten kuvataideopettajat kokevat inkluusion. Pyrin myös selvittämään, mitä haasteita inkluusiossa mahdollisesti koetaan ja miten näitä haasteita voitaisiin opettajien mielestä ratkaista. Inkluusio tarkoittaa mukaan kuulumista, jossa lähtökohtaisesti kaikki ovat tasa-arvoisessa asemassa. Tässä opinäytteessä puhun inkluusiosta mallina, jossa erityisen tuen tarpeessa olevat oppilaat ovat mukana yleisluokalla. Opinnäytteessäni keskeisiä teemoja ovat muun muassa inkluusio, segregaatio, käsitys “normaalista” ja “erityisestä”, oikeudenmukaisuus sekä tasa-arvo. Opinnäytteeni on laadullinen tutkimus ja tutkimusnäkemykseni on fenomenologisesti painottunut. Tutkielmani aineisto on kerätty teemahaastatteluilla. Olen haastatellut neljää kuvataideopettajaa. Aineisto on analysoitu teemoittelulla ja tarkastelen aineistosta nousseita tuloksia haastateltavien oman kokemuksen sekä inkluusion tasa-arvottavan näkemyksen kautta. Tutkielmani aineiston perusteella inkuusio vaikuttaa ideologisesti kannatettavalta, mutta se koetaan myös ristiriitaisena. Keskeisimpinä haasteina inkluusion toteuttamisessa on liian suuret ryhmäkoot sekä eriyttämisen hankaluus. Sekä opettajien omat näkemykset, että kuvataide oppiaineena koetaan sopivan hyvin inkluusion tasa-arvottavaan ideologiaan, mutta resurssien puutteen vuoksi inkluusio tuntuu välillä hyvinkin haastavalta. Aineiston valossa kuvataideopettajat kokevat inkluusion kuitenkin ideologisesti sopivan opettajien omaan ajatteluun. Haastattelemani opettajat olivat sitä mieltä, että heidän oman ideologiansa mukaan kaikki oppilaat ovat tasa-arvoisia, eikä tarvetta vetää raja ”normaalien” ja ”erityisten” välille ole. Opinnäytteeni aineistosta esille nousseet tulokset perustuvat neljän kuvataideopettajan henkilökohtaiseen kokemukseen. Tuloksia ei siis voi yleistää kaikkien peruskoulun ja lukion opettajien kokemukseksi. Aineistosta nousi kuitenkin esille teemoja ja kokemuksia, jotka antavat jonkinlaisen kuvan siitä, mitä haasteita ja mahdollisuuksia inkluusiomalli kuvataideopetukseen tuo.

This master’s thesis focuses on art teachers' experiences of inclusion. In my thesis I'm trying to find out what are the challenges in inclusion and what are the solutions to meet these challenges according to teachers. Inclusion is about belonging to education, in which everyone is in an equal position. In this thesis I speak about inclusion as a possible model in Finland which students with special needs are included in a normal classroom. The central themes in this thesis are, for example, inclusion, segregation, the perceptions of the words “normal” and “special", equality and justice. This qualitative research approach is engaged closely to a phenomonological approah of researching- The material has been collected through a theme interview. I have interviewed four art teachers and thematically analysed the material. Based on the material of my thesis, inclusion seems ideologically profitable, but it is also experienced as contradictory. The main challenges for inclusion are, as experienced in the material of the thesis, the large group sizes and the difficulty of differentiation. Both the teachers’ own views and the nature of the school subject, visual arts are well suited to the ideology of inclusion. But due to the lack of resources, inclusion is at times experienced as very challenging. Based on the material, however, teachers feel that inclusion is ideologically appropriate to their own thinking. Teachers in my interview felt that according to their own ideology, all students were equal and there was no need to draw a line between “normal” and “special”. The results of my thesis are based on the experiences of four art teachers interviewed. Therefore, the results cannot be a general description of all teachers' experiences in comprehensive or high schools. However, different themes and experiences emerged from the material, which provide some insight into the challenges and opportunities of inclusion in art teaching at a comprehensive level.
Description
Supervisor
Pusa, Tiina
Thesis advisor
Kallio-Tavin, Mira
Keywords
inkluusio, osallisuus, segregaatio, tasa-arvo, kuvataidekasvatus, oikeudenmukaisuus, kriittinen vammaistutkimus
Other note
Citation