New Semi-Solid Electrolytes for Mass Production and Increased Lifetime of Dye Solar Cells

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2017-02-14
Department
Major/Subject
Engineering Physics
Mcode
SCI3056
Degree programme
Master’s Programme in Engineering Physics
Language
en
Pages
59
Series
Abstract
This study focuses on improving either mass production or lifetime of dye solar cells. The first goal was to study how the state of the external circuit affects the degradation of dye solar cells under illumination. This effect is relevant when considering the operation and aging of cells in actual use. Cells were aged in open circuit, short circuit and under a load close to their maximum power point. It was determined that aging in short circuit had clearly detrimental effect on the long-term stability of the cells, while cells in open circuit and under load performed similarly to each other. The reasons for the different behaviours of the cells was discussed further based on the extensive measurements performed on the cells before, during and after the aging. The cause of the rapid decrease in the performance of short circuited cells was identified to be the degradation of charge carriers in the electrolyte. The second goal was to discover a method to increase dye solar cell stability by adding absorber polymers into the electrolyte of the cells. The hypothesis was that the absorbing polymers would absorb water, which is generally harmful to dye solar cells, during the operation of the cells thus allowing the cells to function longer. Unfortunately, the polymers decreased cell performance notably. As the degradation was apparent instantly after the cell assembly, it is likely that the polymers reacted with the electrolyte of the cells. The final goal was to enhance dye solar cell fabrication methods with the help of biomaterial aerogels. The usual method of injecting liquid electrolyte into a cell through small holes in the substrates has few practical issues, especially when filling a cell with a large area. In this work the aerogels were inserted between the electrodes of the cells and then soaked in electrolyte before the cell was sealed. The aerogels successfully held the liquid electrolyte in place, thus also improving the cell resistance against leaking. The measurements also indicated that this assembly method avoided the problems present in injecting the electrolyte. The performance of the cells assembled with the best of the aerogels did not differ from the performance of the reference cells, demonstrating the validity of this assembly technique.

Tämän työn päätavoitteet kohdistuvat väriaineaurinkokennojen massatuotannon ja niiden eliniän parantamiseen. Ensimmäinen tavoite oli selvittää miten väriaineaurinkokennoon kytketty virtapiiri vaikuttaa valaistun kennon degradaatioon. Virtapiirin vaikutus on tärkeää huomioida tutkittaessa aurinkokennojen ikääntymistä oikeassa käytössä. Kennoja ikäännytettiin avoimessa ja oikosuljetussa piirissä, sekä kytkettynä kuormaan joka vastasi kennon maksimitehopistettä. Selvisi että oikosulku vaikutti selvästi haitallisesti kennojen stabiiliuteen, kun taas kennot kuormassa ja avoimessa piirissä ikääntyivät keskenään hyvin samankaltaisesti. Erilaisten ikääntymisprosessien syitä analysoidaan työssä lisää kattavien, koko ikäännytyksen ajan tehtyjen, mittausten pohjalta. Oikosuljettujen kennojen nopean ikääntymisen syyksi tunnistettiin elektrolyytin varauksenkuljettajien nopea degradaatio. Toinen tavoite oli parantaa väriaineaurinkokennojen käyttöikää lisäämällä elektrolyyttiin polymeerejä, jotka kykenevät absorboimaan vettä. Suunnitelmana oli, että polymeerit absorboisivat yleensä kennoille haitallista vettä kennon toiminnan aikana, siten mahdollistaen kennoille pidemmän toiminta-ajan. Valitettavasti polymeerit heikensivät kennojen suorituskykyä huomattavasti. Koska kennot heikkenivät heti polymeerin lisäämisen jälkeen, on todennäköistä, että polymeerit reagoivat jonkin elektrolyytin ainesosan kanssa välittömästi. Viimeisenä tavoitteena oli väriaineaurinkokennojen valmistusmenetelmien tehostaminen biomateriaali-aerogeelien avulla. Tavallisesti kennoihin lisätään nestemäinen elektrolyytti injektoimalla se substraatissa olevista aukoista, millä on kuitenkin muutamia haittapuolia, varsinkin täytettäessä suurta kennoa. Tässä työssä aerogeelit asetettiin kennon elektrodien väliin ja kasteltiin elektrolyytillä ennen kennojen sulkemista. Aerogeelit myös onnistuivat pitämään nestemäisen elektrolyytin paikoillaan, mikä myös lisää kennojen mekaanista kestävyyttä vuotoja vastaan. Mittaukset myös indikoivat, että tämä valmistusmenetelmä vältti injektiossa esiintyvät ongelmat. Parhaan aerogeelin avulla kasattujen kennojen suorituskyky ei eronnut referenssikennojen suorituskyvystä, mikä demonstroi tämän menetelmän toimivuutta.
Description
Supervisor
Lund, Peter
Thesis advisor
Miettunen, Kati
Keywords
dye solar cell, stability, mass production, electrolyte, aging, biomaterials
Other note
Citation