Yhteisöllinen seniorikortteli

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2023
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Arkkitehtuurin maisteriohjelma
Language
fi
Pages
177
Series
Abstract
Väestön ikäjakauman rakennemuutos on merkittävä tulevaisuuden asuinympäristöjen suunnitteluun vaikuttava tekijä, jonka vuoksi ikääntyneille sopivia asuntoja ja asuinympäristöjä tullaan tarvitsemaan aikaisempaa enemmän. Kansallinen tavoite on, että ikääntyneet voisivat asua mahdollisimman pitkään omassa tutussa kodissaan ja saada sinne tarvitsemiaan tukipalveluita. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi Suomen asuntopolitiikassa on pyritty varautumaan väestön ikääntymiseen kehittämällä uusia ikäystävällisiä asuinratkaisuja, jotka vahvistavat ikääntyneen omaa toimijuutta ja edesauttavat sitä, että yhä useampi ikääntynyt voi pärjätä asuinympäristössään itsenäisesti mahdollisimman pitkään, vaikka asukkaan liikkuminen ja aistien toiminta olisikin heikentynyt. Tässä diplomityössä esitellään ratkaisu ikäystävällisestä asuinkorttelista. Diplomityö toteutettiin Yrjö ja Hanna -säätiölle idealuonnokseksi ja työn on tarkoitus tarjota vaihtoehtoja Lahden Möysään toteutuvan korttelin suunnitteluun. Suunnitelman alussa suunnitelmalle asetettiin asiakkaan toimesta monia tavoitteita ja toiveita esimerkiksi asumisen yhteisöllisyydestä, tehokkaasta rakentamisesta, tontin kulkureiteistä ja puurakentamisesta. Työn tavoitteena oli löytää ratkaisuja ikäystävällisen ja yhteisöllisen asuinkorttelin suunnitteluun ja kehittää ympäristöönsä sopiva, ja sekä asiakkaan toiveita että ikääntyneiden tarpeita vastaava ratkaisu. Kolmiosaisen työn ensimmäisessä osassa aihetta lähestytään kirjallisuukatsauksena ja tutustutaan ikäystävällisen asumisen periaatteisiin sekä perehdytään ikääntyneille suunniteltavaan asuinympäristöön ja sen toimivuuteen vaikuttaviin tekijöihin. Työn toisessa osassa esitellään kolme referenssikohdetta, joita analysoidaan keskittyen erityisesti asuinrakennusten toiminnallisuuteen, yksityisen ja julkisen tilan käsityksiin ja yhteisiin tiloihin. Kolmannessa luvussa esitellään suunnittelualue Lahden Möysässä, ja tarkastellaan rakennuspaikan menneisyyttä, nykytilannetta sekä ympäristön luonnetta. Tämän jälkeen esitellään kuusi erilaista ratkaisua korttelin sijoittamiseksi tontille. Tutkitut vaihtoehdot esitellään kaavioina, pohjapiirrosluonnoksina ja pienoismallivalokuvina. Vaihtoehtojen vertailun jälkeen työssäni valittiin yksi vaihtoehdoista jatkosuunnitteluun. Lopuksi esitellään valitusta vaihtoehdosta jalostunut yhteisöllisen ja ikäystävällisen seniorikorttelin suunnitelma. Suunnitelma esitetään piirustuksina, näkymäkuvina ja pienoismallivalokuvina. Työn lopussa reflektoidaan työn prosessia ja lopputulosta.

The structural change in the age distribution of the population influences the planning of future residential environments. In the future, there will be a greater need for housing and residential environments suitable for the elderly. The national goal is for the elderly to be able to live in their familiar homes for as long as possible and receive the necessary support services there. To achieve this goal, Finland’s housing policy has aimed to prepare for the aging population by developing new age-friendly housing solutions that enable more elderly people to live independently for as long as possible, even if their mobility and sensory functions have declined. This thesis presents one solution for an age-friendly residential neighborhood. The thesis was carried out as an ideal concept for the ”Yrjö ja Hanna” foundation, and its purpose is to provide alternatives for the project constructed by ”Yrjö ja Hanna”. At the beginning of the planning process, the client set many goals and requirements for the design, such as housing efficiency, pedestrian routes on the plot, and timber element construction. The aim of this work is to find solutions for the design of an age-friendly and communal neighborhood, and to develop a solution that is suitable for its environment, meets the client’s requirements, and addresses the needs of the elderly. The first part of this three-part thesis approaches the topic through a literature review. In the second part, three reference projects are presented and analyzed, focusing on the functionality of residential buildings, perceptions of private and public space, and shared spaces. The third chapter introduces the planning area in Lahti, and examines the site’s history, current situation, and the nature of the environment. Then, six different design solutions for the placement of the neighborhood on the plot are presented. The evaluated options are presented in diagrams, floor plan sketches, and photographs of scale models. After comparing the alternatives, one option is selected for further planning. Finally, the plan for the communal and age-friendly senior neighborhood is presented through drawings, visualizations, and photographs of scale models. At the end of the thesis, the process and outcome of the design process are reflected.
Description
Supervisor
Arpiainen, Laura
Thesis advisor
Verma, Ira
Keywords
ikääntyneiden asuminen, yhteisöllinen asuminen, senioriasuminen, välimuotoinen asuminen, ikäystävällisyys, yhteisöllisyys, Lahti
Other note
Citation