Suun terveydenhuollon palveluja tarjoavan yrityksen toimitilajohtamisen kehittäminen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-06-13
Department
Major/Subject
Kiinteistöjohtaminen
Mcode
M3003
Degree programme
Kiinteistötalouden koulutusohjelma
Language
fi
Pages
51+4
Series
Abstract
Toimitilajohtaminen on kehittynyt merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana. Samalla näkökulmat ovat lisääntyneet ja muitakin lisäarvotekijöitä on alettu korostaa taloudellisten tekijöiden ohella. Toimitilajohtamisessa henkilöstön tyytyväisyydelle ja koulutukselle annetaan entistä enemmän painoarvoa ja prosessien kehittäminen on moniulotteisempaa. Tutkimuksessa on käsitelty suun terveydenhuollon palveluita tuottavan yrityksen toimitilajohtamisen kehittämistä. Tutkimuksessa käsitelty suun terveydenhuollon palveluita tuottava yritys on Oral Hammaslääkärit Oyj. Toimitilajohtamisen tueksi on kehitetty vuosikello ja vastuunjakotaulukko helpottamaan toimeksiantajan toimipisteiden arjen haasteita toimitilajohtamisessa. Keskeisiä tutkimuskysymyksiä ovat olleet 1) Millainen toimitilajohtamisen strategia tukee suun terveydenhuollon palveluiden tuottajan ydinliiketoimintaa, 2) Mitkä ovat toimitilajohtamisen merkittävimmät riskit ja menestystekijät suun terveydenhuollon palveluja tuottavan yrityksen näkökulmasta ja 3) Kuinka toimitilajohtamisen onnistumista voi mitata. Tutkimuksen tuloksena on muodostettu tutkijan näkemys uudeksi malliksi suun terveydenhuollon palveluita tuottavan yrityksen toimitilajohtamiseen. Mallia kehitettäessä on huomioitu yrityksen nykyinen käytäntö toimitilajohtamisessa ja yrityksessä tehdyn käyttäjäkyselyn tulokset. Tavoitteena on ollut saada aikaan tutkimuksen toimeksiantajalle selkeä ja helposti käsitettävä malli toimitilajohtamiseen ja kirjata käytännöt selkeään muotoon. Mallin on tarkoitus toimia pohjana toimitilajohtamisen organisaation jatkuvalle kehitykselle ja hyvien käytäntöjen luomiselle.

Facility management has developed significantly in the past decades. Simultaneously the amount of viewpoints used has increased and also other value adding elements have grown their importance besides the economic factors. The role of employee satisfaction and education has grown in facility management and the development of processes has become more multi-dimensional. In this study the focus has been in developing the facility management of a company providing oral health services. The company providing oral health services dealt with in this study is Oral Hammaslääkärit Oyj. A year clock and a division of responsibilities have been developed to support the facility management of the principal in order to provide help to the everyday challenges faced in their dental care facilities. The central research problems are 1) What kind of facility management strategy supports the core business of a company providing oral health services, 2) What are the major risks and success factors in the facility management of a company providing oral health services and 3) How can the level of success of facility management be measured. As a result of the study is a view of the researcher for a new model for the facility management of a company providing oral health services. The prevailing practice of the company’s facility management as well as the results of a user survey conducted in the company, have been noticed in developing the new model. The goal has been to achieve a clear and straight forward model for the facility management and to clearly log the practices involved. The new model is aimed to create a solid base for the continuous development and creating of best practices in the facility management organization.
Description
Supervisor
Junnila, Seppo
Thesis advisor
Uusitalo, Antti
Ojala, Tiina
Keywords
toimitilajohtaminen, lisäarvo, kehittäminen, suun terveydenhuolto, toimitila, kiinteistö
Other note
Citation