The Effect of Cross-Border Venture Capital Investments on Venture Capital Fund Performance

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2016-08-24
Department
Major/Subject
Strategy and Venturing
Mcode
SCI3050
Degree programme
Tuotantotalouden koulutusohjelma
Language
en
Pages
87
Series
Abstract
This study examines how the level of cross-border venture capital investments affects venture capital fund performance and what kind of moderating effects do fund size and syndication frequency have on this relationship. Additionally, the effects of cross-continent investments on fund performance are researched. The research question is addressed through a theoretical approach utilizing literature and through a quantitative analysis. The literature review provides an outlook on how venture capital has rapidly internationalized ever since the mid 1990’s. In addition, it identifies the main motives and deterrents for cross-border investing, the drivers of fund performance and the implications of cross-border investing on the fund and target company. The theoretical arguments gave reason to predict that higher level of cross-border investments improve fund IRR, while both fund size and syndication frequency moderate this effect. Additionally, the higher share of cross-continent investments was presumed to be associated with worse fund performance. The hypotheses were tested utilizing a sample of 211 venture capital funds around the world with vintages 2007–2009 and follow-up period until end of year 2015. The Heckman corrected sample included 250 funds. The main results shows that the higher the level of cross-border investments in a venture capital fund, the worse the performance. Fund size moderates this effect in that larger funds are better able to counter the negative implications, while syndication frequency didn’t have significant moderating effect. The higher cross-continent share also affected the fund return negatively. The main limitations have to do with the limited amount of data and the timeframe of the studied funds. The study has implications in that venture capitalists should be cautious when investing abroad and fund investors should perhaps be aware of funds with high international investment levels. Future research could be directed to study the focal effect in a more granular manner to understand how local markets affect cross-border investments on a fund level. Additionally, it would be interesting to find out how the different rationales behind investing venture capital internationally affect the investment and fund return.

Tämä tutkimus tarkastelee, miten ulkomaille tehtyjen pääomasijoitusten osuus vaikuttaa pääomasijoitusrahaston tuottoon, ja miten rahaston koko sekä syndikaatio moderoivat tätä suhdetta. Lisäksi työssä tarkastellaan, miten toiseen maanosaan tehdyt pääomasijoitukset vaikuttavat rahaston suorituskykyyn. Tutkimuskysymykseen vastataan sekä teorian kautta kirjallisuutta hyödyntäen että kvantitatiivisen analyysin avulla. Teoriakatsaus selostaa, miten pääomasijoitustoiminta on kansainvälistynyt 90-luvun puolivälistä lähtien, ja mitkä ovat keskeiset syyt sekä esteet kansainväliseen pääomasijoitustoimintaan. Teoriakatsaus myös ruotii rahaston tuottoon vaikuttavia seikkoja ja erittelee kansainvälisen pääomasijoitustoiminnan seurauksia sekä rahaston että kohdeyrityksen näkökulmasta. Kirjallisuuskatsaus antoi syytä arvioida, että suurempi osuus ulkomaille tehtyjä pääomasijoituksia vaikuttaisi positiivisesti rahaston tuottoon niin että rahaston koko ja syndikaatio moderoisivat tätä vaikutusta. Lisäksi toisiin maanosiin tehtyjen pääomasijoitusten oletettiin laskevan rahaston suorituskykyä. Hypoteesit testattiin käyttämällä 211 pääomasijoitusrahaston maailmanlaajuista otosta vuosilta 2007–2009. Rahastoja seurattiin vuoden 2015 loppuun asti. Heckman korjattu otos käsitti 250 pääomasijoitusrahastoa. Tärkeimmät tulokset osoittavat, että ulkomaille tehdyt pääomasijoitukset vaikuttavat negatiivisesti rahaston tuottoon rahaston koon moderoiden tätä suhdetta niin, että suuremmat rahastot ovat vähemmän alttiita negatiivisille vaikutuksille. Syndikaatio ei merkitsevästi vaikuttanut tähän suhteeseen. Toiseen maanosaan tehdyt pääomasijoitukset vaikuttivat niin ikään negatiivisesti rahaston suorituskykyyn. Tutkimuksen suurimmat rajoitukset liittyvät datan kattavuuteen sekä rahastojen otoksen kapeahkoon aikaväliin. Tutkimus antaa syytä uskoa, että pääomasijoittajien tulisi olla varovaisia ulkomaille sijoittaessa, ja rahastoihin sijoittavien tulisi myös olla tietoisia ulkomaille tehtävien sijoitusten mahdollisista negatiivisista vaikutuksista. Tulevaisuudessa olisi mielenkiintoista tutkia, miten eri maantieteellisillä alueilla vastaava ilmiö on mallinnettavissa rahastotasolla, ja miten eri syyt kansainvälisten pääomasijoitusten takana vaikuttavat sijoitukseen ja sen tuottoon.
Description
Supervisor
Maula, Markku
Thesis advisor
Maula, Markku
Keywords
venture capital, cross-border, fund, performance
Citation