Järjestelmäjännitteen vaikutukset 1 500 VDC -aurinkosähköjärjestelmissä

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-02-10
Department
Major/Subject
Sähköjärjestelmät
Mcode
S3015
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka
Language
fi
Pages
43+9
Series
Abstract
Aurinkoenergian taloudellista kilpailukykyä energiantuottotapana määrittää sen energiantuottokustannukset suhteessa muihin energiantuottotapoihin. Alalla on tehty jatkuvaa kehitystyötä aurinkosähköjärjestelmien kustannusten pienentämiseksi. Eräs potentiaalinen kustannussäästöjä tuova tekijä on järjestelmäjännitteen nostaminen. Tämän työn tavoitteena oli tutkia aurinkosähköjärjestelmän DC-puolen jännitetason noston vaikutuksia järjestelmään ja päästä konkreettisiin taloudellisiin johtopäätelmiin järjestelmäjännitteen noston kannattavuudesta. Tutkittavana jännitetasona oli 1 500 VDC, jota vertailtiin suhteessa nykyiseen laajalti käytössä olevaan 1 000 VDC -j annitetasoon. Vertailu toteutettiin kahden tätä työtä varten suunnitellun aurinkosähköjärjestelmän välillä, jotka olivat jännitetasoa ja sen pakottamia muutoksia lukuunottamatta mahdollisimman samankaltaiset. Lopputulemana todettiin, että jännitetason nostolla saavutetaan selkeitä säästöjä. DC-kaapeloinnin kokonaispituus järjestelmässä lyhenee, kytkentälaatikoita tarvitaan vähemmän sekä kaapeloinnissa kuluvat häviöt pienenevät. Yksittäisen kytkentälaatikon hinta todennäköisesti kasvaa, mutta ei riittävästi vaikuttaakseen järjestelmäjännitteen noston kokonaiskannattavuuteen. Järjestelmäjännitteen nosto todettiin toteutukseltaan mahdolliseksi ja taloudellisesti kannattavaksi toimenpiteeksi aurinkosähköjärjestelmän elinkaarikustannusten pienentämiseksi.
Description
Supervisor
Lehtonen, Matti
Thesis advisor
Tiittanen, Jukka
Keywords
Solar power plant, PV, 1 500 VDC, system voltage level, Aurinkosähköjärjestelmä, järjestelmäjännite
Other note
Citation