Designing and Managing Demand-Supply Network in Sport Equipment Industry

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2005
Major/Subject
Teollisuustalous
Mcode
TU-22
Degree programme
Language
en
Pages
94+6
Series
Abstract
Demand-supply network management has become an important focus of competitive advantage for industrial companies, particularly in industries with a high rate of change in the business environment. Designing and managing demand-supply network in a globally operating Finnish manufacturing company was studied within this thesis. The research problem of the study was: How should a manufacturer in the sport equipment industry design and manage its demand-supply network to improve its delivery capability? A conceptual framework that takes a holistic view on demand-supply network development was developed based on the literature study. The framework presents nine focus analyses related to demand-supply network, operations management and product design. Furthermore, it highlights the importance of performance measurement in guiding demand-supply network development. During the literature study, a formal approach was also developed to estimate the optimal service level, which would minimize the sum of inventory holding and lost sales costs. The created framework for demand-supply network development was used to analyze the demand-supply network improvement potential in the case company and to create concrete proposals to improve the company's demand-supply network performance. The research method used was case study research. The data collection methods used were interviews with the case company representatives, qualitative and quantitative analysis of the case company's operations performance and on-site visits at the case company's manufacturing plant and distribution center. During the case analysis it was recognized that the demand in the sport equipment industry is fundamentally unpredictable with high demand variations, short product life cycles, high sales margins, high product variety and short manufacturing lead times. As a result, a demand-supply network in the sport equipment industry should be designed to be market-responsive to avoid lost sales and obsolescence costs. Generally, this means reducing uncertainty by developing modularity and forecast process, then avoiding uncertainty by cutting lead times, and finally hedging against the remaining uncertainty with buffers of inventory and excess capacity. Furthermore, operations performance should be continuously measured to be able to develop the demand-supply network with the requirements of the changing business environment.

Yritysten jatkuvasti muuttuvat liiketoimintaympäristöt ja kysyntä-tarjontaverkostojen sisältämä suuri kehityspotentiaali ovat syitä miksi kysyntä-tarjontaverkoston hallinnasta on tullut yhä tärkeämpi osa yritysten kilpailukyvyn kehittämistä viime vuosien aikana. Tässä diplomityössä tutkittiin kysyntä-tarjontaverkoston suunnittelua ja hallintaa globaalisti toimivassa suomalaisessa teollisessa yrityksessä. Tutkimusongelma oli: Miten urheiluvälineiden valmistajan kannattaa kehittää ja hallita kysyntä-tarjontaverkostoaan parantaakseen toimituskykyään? Kirjallisuustutkimuksen pohjalta kehitettiin viitekehys, joka tarkastelee kysyntä-tarjontaverkoston kehittämistä kokonaisvaltaisesti. Kehitetty viitekehys esittelee yhdeksän painopisteanalyysia liittyen kysyntä-tarjontaverkoston, tuotannon ohjauksen ja tuotteen suunnitteluun. Tämän lisäksi esitetty viitekehys korostaa suorituskyvyn mittaamisen tärkeyttä osana kysyntä-tarjontaverkoston kehittämistä. Kirjallisuustutkimuksen aikana kehitettiin myös systemaattinen tapa arvioida optimaalista palvelutasoa, joka minimoisi varastonpidosta ja menetetystä myynnistä aiheutuvan kustannuksen. Kysyntä-tarjontaverkoston kehittämiseen esitettyä viitekehystä käytettiin kohdeyrityksen analysoimisessa. Työn tutkimusmenetelmä oli tapaustutkimus. Työssä käytetyt tiedonkeruumenetelmät olivat haastattelut kohdeyrityksen edustajien kanssa, kohdeyrityksen operaatioiden suorituskyvyn kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset analyysit sekä tutustumisvierailut kohdeyrityksen tehtaassa ja jakelukeskuksessa. Tapaustutkimuksen aikana havaittiin, että kyseessä olevien urheiluvälineiden kysyntä on luonteeltaan vaihtelevaa. Tätä vaihtelevaa kysyntää voi luonnehtia suurilla kysynnän vaihteluilla, lyhyillä tuotteiden elinkaarilla, korkeilla myyntikatteilla, suurella tuotevalikoimalla ja lyhyillä valmistusajoilla. Tämän seurauksena kyseisten urheiluvälineiden kysyntä-tarjontaverkosto tulisi suunnitella reagoimaan markkinoiden muutoksiin, jotta menetetyn myynnin ja tuotteiden vanhentumisen kustannukset minimoituisivat. Tämä tarkoittaa sitä, että kysynnän epävarmuutta tulee vähentää kehittämällä tuotteiden modulaarisuutta ja ennustamisprosessia sekä lyhentämällä läpimenoaikoja. Jäljellejäävää kysynnän epävarmuutta vastaan tulee suojautua varastojen ja lisäkapasiteetin avulla. Tämän lisäksi, operaatioiden suorituskykyä tulee jatkuvasti mitata, jotta kysyntä-tarjontaverkostoa voidaan kehittää muuttuvan liiketoimintaympäristön mukaisesti.
Description
Supervisor
Heikkilä, Jussi
Thesis advisor
Appelqvist, Patrik
Keywords
demand-supply network management, kysyntä-tarjontaverkoston hallinta, supply chain management, tilaustoimitusketjun hallinta, operations management, tuotannon ohjaus, product design, tuotteen suunnittelu, performance measurement, suorituskyvyn mittaaminen
Other note
Citation