Katoavat kuvat hiivagrammeja ja muita viljelyalustoja – kokeellisen taiteellisen tutkimuksen raportti

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2015 Rotko
Date
2015
Department
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
fi
Pages
84
Series
Abstract
Taiteellinen opinnäytetyöni koostuu valokuvateoksista ja kirjallisesta osiosta. Työni olivat esillä Spiral Hall:ssa Tokiossa toukokuussa 2014 ja AMF Galleriassa Helsingissä marraskuussa 2014. Kirjallisessa osiossa keskityn taiteellisten teemojen ja hiivagrammitekniikan sekä -prosessin raportointiin . Työn taiteellisia lähtökohtia ja teemoja ovat luontosuhteeni, biosentrinen arvokäsitys ja mikrobiologian suhde olioihin. Taiteellisessa työssäni tein eläviä kuvia eli hiivagrammeja. Tutkin luontoa erilaisten mikrobiologiassa käytettävien kasvualustojen avulla. Valotin rasterikuvia uv-led- ja loisteputkivalojen avulla hiivalle. Pääosaan hiivagrammeissa valikoituivat ihmiset. Projektini keskeiset kysymykset liittyivät luontosuhteeseeni, katoavaisuuteen, materian kiertokulkuun sekä valokuvaukseen ja aikaan. Pohdin miten omat tekoni vaikuttavat luontoon ja ympäristööni. Taiteellinen tutkimukseni perustui kokeelliseen tutkimukseen, joka tutki maailmaa taiteellisesti, biotieteiden menetelmien avulla. Tavoitteena oli oppia hiivagrammitekniikka sekä selvittää mitä kaikkea tulee ottaa huomioon kun tekee eläviä kuvia. Lopputuloksena tiedän enemmän hiivagrammitekniikasta ja siitä miten kuvat ja alustat käyttäytyvät erilaisten reseptien ja ajan kanssa. Alustojen säilyttäminen ja niiden muutosten seuraaminen oli mielenkiintoisempaa kuin tuoreet hiivagrammikuvat. Kasvualustojen kanssa eläminen on erinomainen tapa kohdata omia ennakkoluuloja mikrobeja kohtaan. Suhteeni mikrobeihin on nyt huomattavasti tiedostavampaa kuin aikaisemmin. Haluan opettaa tekniikan myös muille. Hiivagrammien ja elatusalustojen aika on syklistä. Niiden aikaan vaikuttaa alustan resepti; sille kasvava elämä syntyy reseptin, hapen ja hiukkasten yhteisvaikutuksesta. Kasvualustoilleni kasvaneet bakteerit, mikrobit ja oudot oliot jatkavat eloaan materian kiertokulussa maailmassa. Hiivagrammien ilosanomaan kuuluu hetkellisyys, se että olemme täällä maapallolla vain hurjan pienen hetken, emmekä voi sille tosiasialle mitään.

Artistic thesis consists photographs and a written part. The work was exhibited in Spiral Hall Tokyo in May 2014 and in AMF Gallery Helsinki in November 2014. In the written part I concentrate in explaining artistic themes and open up the technique and the process of the yeastograms. Starting point and themes for the artistic research are my relationship with nature, biocentric world view and microbiology´s relationship with creatures. In this research I have done living images as the yeastograms. The artistic research has been done with different types of growth mediums that are used in basic microbiology. Raster images are exposed onto cultivated yeast with ultraviolet LED and fluorescent lamps. The main characters are human faces in the yeastograms. The research explores my own relationship with nature and how nature is affected by my actions. I also study the perishableness and disappearance of matter and photography and time. This experimental research explores the world by artistic means with methods from the biosciences. The goal was to learn the yeastogram technique and to find out what is possible in yeast imagery. As an outcome I know considerably more about yeast images and the technique and how the agar plates behave with different recipes and time. Compared to the fresh yeastograms more interesting results were when the growth medium plates were kept alive. Living with the agar plates were an excellent way of confronting your fears towards microbes and other strange strangers. I would like to teach this technique to others. In the yeastograms and other agar plates time is cyclical. They are affected by compound of the recipe, oxygen and particles from the place they live. All the microbes, bacteria and other strange strangers, which I grew into the agar plates, continue their lives in the circuit of the world. Message of the yeastograms is to remind us about the momentariness, that we are here on this planet just for a short time, and we can not really do anything about it.
Description
Supervisor
Vuori, Rasmus
Thesis advisor
Tikka, Heidi
Keywords
mediataide, biotaide, hiivagrammi, tiede ja taide
Other note
Citation