The suitability of Bluetooth technology for use in locking

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Helsinki University of Technology | Diplomityö
Date
2003
Major/Subject
Piiritekniikka
Mcode
S-87
Degree programme
Language
fi
Pages
xii + 95
Series
Abstract
Tämä diplomityö käsittelee Bluetooth teknologiaa sekä sähköisiä lukitusjärjestelmiä. Bluetooth on radioteitse toimiva lyhyen kantaman tiedonsiirtotekniikka. Työn tavoitteena on selvittää, soveltuuko Bluetooth teknologia käytettäväksi kohdeyrityksen, Traditor Oy:n, lukitustuotteissa. Työssä pohditaan pääasiassa langattomalla yhteydellä toimivan avain ja lukkolaitteen toteuttamismahdollisuuksia Bluetooth teknologiaa hyödyntäen. Ensin työssä esitellään lyhyesti yleisimmät langattomat tiedonsiirtotekniikat, Bluetooth tekniikka perusteellisemmin. Tämän jälkeen käydään läpi lukitukseen liittyviä peruskäsitteitä sekä erilaisten lukitusjärjestelmien toimintaa. Yrityksen oma lukitusjärjestelmä esitellään yksityiskohtaisemmin. Seuraavaksi esitellään laitteet, jotka voisivat hoitaa eri tehtäviä lukitusjärjestelmässä, jossa on Bluetooth yhteys. Tämän jälkeen määritellään vaatimukset, jotka järjestelmän toiminnan, erityisesti avaustapahtuman, tulee täyttää. Langattoman avaustapahtuman sääntöjä ja toteutusta pohditaan syvemmin. Tämän pohjalta esitetään mahdollisena pidettävät järjestelmän toimintamallit, manuaalinen ja automaattinen avaustoiminto. Bluetooth teknologian (Class 2) ominaisuuksia tutkitaan monipuolisesti tärkeimpien esitettyjen vaatimusten ja toimintamallien pohjalta. Tutkinta keskittyy järjestelmän nopeuteen, tietoturvallisuuteen, häiriönsietokykyyn sekä Bluetooth teknologian mahdollisuuksiin etäisyyden arvioimisessa. Lisäksi pohditaan tekniikan tuomia uusia mahdollisuuksia järjestelmän toimintaan. Seuraavana tutkitaan Bluetooth kommunikoinnin mahdollistavia tuotteita sekä niiden ominaisuuksia. Tuotteista valitaan soveltuvimmat vaihtoehdot. Myös malleja mahdolliseen järjestelmän implementointiin näillä tuotteilla esitellään. Järjestelmän energiankulutusta arvioidaan esitettyjen toimintamallien ja valittujen tuotteiden pohjalta. Lopussa on lyhyesti pohdittu Bluetooth-teknologian nykytilaa, sekä esitetty yhteenveto työn tuloksista. Havaittiin, että Bluetooth teknologia ei tällä hetkellä sovellu lukitukseen, sillä se ei täytä kaikkia niistä vaatimuksista, mitä lukitusjärjestelmässä käyttö edellyttäisi. Bluetooth teknologiasta löytyi kuitenkin myös paljon hyviä ominaisuuksia. Suurimmat teknologiaan liittyvät puutekohdat olivat verkkoon kirjautumisen hitaus sekä korkea energiankulutus.
Description
Supervisor
Halonen, Kari
Thesis advisor
Saksa, Antti
Keywords
security, Bluetooth, locking, turvallisuus, embedded systems, lukitus, sulautetut järjestelmät
Citation