Brightness reduction of peroxide-bleached mechanical pulp and fillers in the wet end of a paper machine

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Chemical Technology | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2013-11-22
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
84 + app. 54
Series
Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS, 170/2013
Abstract
This study examined the brightness reduction of peroxide-bleached mechanical pulp and paper fillers in the wet end of a paper machine. The effect of different process variables was studied on a laboratory scale using a device that simulates the short circulation of a paper machine. The fines-containing wire water was circulated in the device and wire water samples were taken during this circulation. Fines sheets were prepared from the samples and their optical properties were measured to explore the darkening of the fines fraction during the circulation. In addition, the darkening of the fiber fraction and paper fillers was studied. The results indicated that the brightness reduction of the peroxide-bleached mechanical pulp in the wet end of a paper machine was partly due to the formation of light-absorbing chromophores in the fibers and fines and partly due to the adsorption of light-absorbing substances to the surfaces of fibers and fines from the water phase. Paper fillers do not contain lignin or other structures with a high darkening tendency and their brightness reduction was caused by the adsorption of light-absorbing dissolved and colloidal substances (DCS). Pulp washing was found to be an efficient way to reduce the tendency for darkening of the pulp itself and also the fillers, because it removes light-absorbing substances from the pulp suspension. In addition to the wood-based DCS, the most important factors affecting the brightness reduction of peroxide-bleached mechanical pulp were the residence time of the pulp in the wet end and the iron concentration of the white water. Other factors decreasing the brightness notably, but to a lesser extent, were high shear rate generated to the pulp, carbon dioxide gas, chloride ions, and calcium ions. No change was noted in the light absorption of the peroxide-bleached mechanical pulp between acidic and neutral test conditions. Thus, from brightness point of view, paper grades from peroxide bleached mechanical pulp can be manufactured equally well at neutral or at acidic process conditions. The Precipitated Calcium Carbonate (PCC) fillers were found to have somewhat higher tendency for darkening than the Precipitated Calcium Sulfate (PCS) filler.

Tässä työssä tutkittiin peroksidivalkaistun mekaanisen massan ja paperin täyteaineiden vaaleuden alenemista paperikoneen märässä päässä. Eri prosessimuuttujien vaikutusta tummumiseen tutkittiin laboratoriomittakaavassa käyttämällä laitetta, joka simuloi paperikoneen lyhyttä kiertoa. Hienoainepitoista viiravettä kierrätettiin laitteessa ja viiravesinäytteitä otettiin kierrätyksen aikana. Näytteistä valmistettiin hienoainearkkeja ja niiden optiset ominaisuudet mitattiin, jotta hienoaineen tummumista kierrätyksen aikana voitiin tutkia. Myös kuitufraktion ja täyteaineiden tummumista tutkittiin. Testitulokset osoittivat, että peroksidivalkaistun mekaanisen massan tummuminen johtui osittain valoa absorboivien kromoforien muodostumisesta hienoaineeseen ja kuituihin ja osittain kiertovedestä niiden pinnoille kiinnittyneistä valoa absorboivista aineista. Paperin täyteaineet eivät sisällä ligniiniä tai muita rakenteita, jotka ovat alttiita tummumiselle, joten niiden vaaleuden aleneminen johtui ainoastaan valoa absorboivien liuenneiden ja kolloidaalisten aineiden kiinnittymisestä. Massan pesu todettiin tehokkaaksi tavaksi ehkäistä massan ja täyteaineiden tummista, koska se poistaa massasuspensiosta valoa absorboivia aineita. Puusta peräisin olevien liuenneiden ja kolloidaalisten aineiden lisäksi merkittävimmät peroksidivalkaistun mekaanisen massan tummumista aiheuttavat tekijät olivat massan viipymäaika märässä päässä ja kiertoveden rautapitoisuus. Muita merkittäviä vaaleutta alentavia tekijöitä olivat massaan kohdistuva korkea leikkausnopeus, hiilidioksidi, kloridi- ja kalsiumionit. Peroksidivalkaistun mekaanisen massan valon absorptiokertoimessa ei havaittu eroa happamien ja neutraalien testiolosuhteiden välillä. Niinpä paperin vaaleuden kannalta paperia voidaan valmistaa yhtä hyvin neutraaleissa ja happamissa prosessiolosuhteissa. Saostetulla kalsiumkarbonaatti-täyteaineella oli jokseenkin suurempi taipumus tummua kuin saostetulla kalsiumsulfaatilla.
Description
Supervising professor
Paltakari, Jouni, Prof., Aalto University, Department of Forest Products Technology, Finland
Thesis advisor
Konn, Jonas, Principal Research Scientist, Kemira, Finland
Keywords
brightness reduction, mechanical pulp, filler, fines, wet end, vaaleuden aleneminen, mekaaninen massa, täyteaine, hienoaine, märkäpää
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Varhimo, P., Konn, J., Lillandt, M. and Paltakari J. (2012): Brightness reduction of mechanical pulp in the wet end of a paper machine: Method development and validation, Nordic Pulp and Paper Research Journal 27(3), 542-549.
  • [Publication 2]: Varhimo, P., Konn, J., Lillandt, M. and Paltakari J. (2013): Brightness reduction of mechanical pulp in the wet end of a paper machine: The effect of pH, pulp washing and shear rate, Nordic Pulp and Paper Research Journal 28(1), 51-58.
  • [Publication 3]: Varhimo, P., Konn J., Lillandt M. and Paltakari J. (2013): Brightness reduction of calcium carbonate and calcium sulfate fillers in the wet end of a paper machine, Nordic Pulp and Paper Research Journal 28(1), 59-67.
  • [Publication 4]: Varhimo, P., Konn J., Lillandt M. and Paltakari J. (2013): Brightness reduction of mechanical pulp in the wet end of a paper machine: The effect of different ions in the circulation water, BioResources 8(3), 4117-4133.
Citation