Kaukolämmön päästöjen huomioiminen rakentamisen ohjauksessa

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2023-01-23
Department
Major/Subject
Sustainable Energy Conversion Processes
Mcode
ENG3069
Degree programme
Master's Programme in Advanced Energy Solutions (AAE)
Language
fi
Pages
62 + 17
Series
Abstract
Suomen hallitus on tehnyt esityksen uudeksi rakennuslaiksi, jossa muun muassa uudisrakennusten elinkaariarviointi otetaan uudeksi rakennuslupakriteeriksi. Ympäristöministeriön ilmastoselvitysluonnoksessa määrätään käyttämään kansallisia skenaarioita rakennuksen käytönaikaisen energiankäytön päästöille, mutta eri kaukolämpöyhtiöiden päästöt vaihtelevat merkittävästi, ja kaukolämpöverkkokohtaiset päästöt kuvaisivat kaukolämmön päästöjä paremmin kuin kansallinen keskiarvo. Päästökehityksestä ei kuitenkaan ole luotettavia arvioita verkkokohtaisella tasolla. Yksi tietolähde kaukolämmön verkkokohtaisille päästöille voisi olla ympäristöseloste. Ympäristöselosteita varten tuotteelle mallinnetaan elinkaaripäästöt, ja ympäristöselosteessa julkaistaan elinkaarimallin tulokset. Ympäristöselosteita käytetään jo rakennustuotteiden tuotekohtaisten päästöjen arvioinnissa, joten seloste voitaisiin tehdä myös rakennuksessa käytettäville energiatuotteille. Tässä diplomityössä tehdään Loimaan Kaukolämpö Oy:n tuottamalle kaukolämmölle elinkaariarviointi rakennustuotteiden ja niiden oheispalveluiden ympäristöselosteiden laatimisstandardia EN 15804 noudattaen, ja tutkitaan, mitä kaukolämmön elinkaaren mallintamisessa pitää erityisesti huomioida, miten standardin ohjeet sopivat energiatuotteelle ja miten ympäristöseloste sopisi kaukolämmön elinkaaripäästöjen tietolähteeksi. Tutkimuksessa selvisi, että kaukolämmön ympäristöseloste voisi sopia kaukolämmön päästöjen tietolähteeksi. Kaukolämmön elinkaariarvioinnin ohjeissa on kuitenkin tarkennettava, huomioidaanko tuloksissa pelkät fossiiliset ilmastopäästöt vai myös eloperäisiä päästöjä, huomioidaanko jätteiden päästöt energiantuotannon päästöissä, miten sivutuotepolttoaineiden päästöt huomioidaan energiatuotteen elinkaaressa ja miten yhteistuotannon päästöt jaetaan kaukolämmölle ja sähkölle. Lisäksi tarvitaan käytäntöjä, miten kaukolämmön päästöjen tulevaisuusskenaariot toteutetaan.

The Finnish government has made a proposal for a new building act, in which the life cycle assessment (LCA) of new buildings is introduced in the criteria for building permits. The Ministry of the Environment's climate assessment draft stipulates the use of national scenarios for the emissions of the building's energy use during operation. However, the emissions of different district heating companies vary significantly, and district heating network-specific emissions would describe district heating emissions better than the national average. However, there are no reliable estimates of the emission development at the network-specific level. Environmental Product Declarement (EPD) could be a good source of information for network-specific emissions of district heat. For EPD, life cycle emissions are modelled for the product, and the results are published in the EPD. EPDs are already used in the evaluation of product-specific emissions of construction products, and EPD could also be made for energy products used in the building. This thesis presents how LCA for Loimaan Kaukolämpö Oy’s district heating could be carried out in accordance with standard EN 15804 and what should be considered when modelling the life cycle of district heat and how well the standard could be applied for an energy product. The study found that EPD could be suitable source of information for district heating emissions, but the guidelines for district heat LCA must specify if the results take into account only fossil emissions or also biogenic emissions, if waste emissions are taken into account in the emissions of energy production, how the emissions of by-products are taken into account in the life cycle of the energy product and how the emissions of cogeneration are divided for district heating and electricity. In addition, practices are needed on how emission development scenarios can be carried out for district heating.
Description
Supervisor
Lahdelma, Risto
Thesis advisor
Kerttula, Janne
Keywords
kaukolämpö, elinkaariarviointi, LCA, ympäristöseloste, EPD, SimaPro
Other note
Citation