The interplay of internal and external determinants of value creation and capture in transforming business environment

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Doctoral thesis (article-based) | Defence date: 2023-12-15
Date
2023
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Language
en
Pages
67 + app. 151
Series
Aalto University publication series DOCTORAL THESES, 194/2023
Abstract
Companies and their business environment are in a state of continuous change. Some trends have gained attention in the research and media, such as the digital technologies that transform companies' business environment. However, companies must have the ability to create value with their customers to maintain a sustainable development path. The concept of value creation is studied in strategic management and marketing literature using various approaches. Although value-creation mechanisms and value-based competitive advantages have been extensively researched, they are still not fully understood. Thus, new opportunities have emerged to create scientific and managerial knowledge by utilising different management literature streams.  The research aims to understand the interplay of internal and external determinants of value creation and capture in today's transforming business environment. To answer this research question, the dissertation consists of four manuscripts. The first manuscript explains why customers' capabilities have an important role in value co-creation. The second manuscript elaborates on how resource ownership control affects a company's capabilities. The third manuscript examines how the interplay between value creation and capture among stakeholders evolves during a company's digital transformation. The fourth manuscript reports on how companies adapt their value propositions in transforming business environments. These manuscripts apply research methods of conceptual literature review, qualitative case study, and quantitative panel data analysis.  As the main results, this dissertation provides an overview of how internal and external determinants of value creation and capture shape companies' competitive advantage in the transforming business environment. Especially important elements in this interplay are organisational capabilities and stakeholders. The capabilities of the companies and their stakeholders have a key role in how value is created and captured. The critical role of stakeholders is enhanced in the transforming business environment, driven by digital technologies, where value is co-created and captured in the malleable business ecosystems.  The impact of the research appears as new theoretical knowledge and managerial practices, such as conceptual models and new business strategies. Presented approaches are demand-based, aiming to increase total value creation. Therefore, customers and other stakeholders will also benefit from the demand-side view. An increase in total productivity will thus benefit society at large.

Yritykset ja niiden liiketoimintaympäristö ovat jatkuvassa muutoksessa. Jotkut trendit ovat saaneet huomiota tutkimuksessa ja mediassa, kuten yritysten liiketoimintaympäristöä muuttavat digitaaliset teknologiat. Yrityksillä on kuitenkin oltava kyky luoda arvoa yhdessä asiakkaidensa kanssa, jotta ne voivat toimia kestävällä pohjalla. Arvonluonnin käsitettä on tutkittu strategisen johtamisen ja markkinoinnin kirjallisuudessa eri lähestymistapoja käyttäen. Vaikka arvonluonnin mekanismeja ja arvopohjaisia kilpailuetuja on tutkittu paljon, niitä ei vielä täysin ymmärretä. Näin on syntynyt uusia mahdollisuuksia luoda tieteellistä ja käytännöntietoa hyödyntämällä eri kirjallisuuden lähestymistapoja.  Tämän tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää arvonluonnin ja haltuunoton sisäisten ja ulkoisten tekijöiden vuorovaikutusta nykypäivän muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Tähän tutkimuskysymykseen vastatakseen väitöskirja koostuu neljästä tutkimusartikkelista. Ensimmäinen artikkeli selittää, miksi asiakkaiden kyvykkyydet ovat tärkeässä roolissa arvon yhteisluomisessa. Toinen artikkeli avaa, miten resurssien omistajuuden hallinta vaikuttaa yrityksen valmiuksiin. Kolmannessa artikkelissa tarkastellaan, miten arvonluonnin ja haltuunoton välinen vuorovaikutus sidosryhmien välillä kehittyy yrityksen digitaalisen transformaation aikana. Neljäs artikkeli kertoo, miten yritykset mukauttavat arvolupauksiaan muuttuvissa liiketoimintaympäristöissä. Näissä tutkimusartikkeleissa sovelletaan kirjallisuustutkimuksen, kvalitatiivisen ja kvantitatiivisen analyysin tutkimusmenetelmiä.  Päätuloksina tämä väitöskirja antaa yleiskuvan siitä, miten arvonluonnin sisäiset ja ulkoiset tekijät muokkaavat yritysten kilpailuetua muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Erityisen tärkeitä elementtejä tässä vuorovaikutuksessa ovat organisatoriset kyvykkyydet ja sidosryhmät. Yritysten ja niiden sidosryhmien kyvykkyydet ovat avainasemassa siinä, miten arvoa luodaan ja otetaan haltuun. Sidosryhmien kriittinen rooli vahvistuu muuttuvassa liiketoimintaympäristössä, jota ohjaavat digitaaliset teknologiat ja joissa arvoa yhteisluodaan ja otetaan haltuun liiketoimintaekosysteemeissä.  Tutkimuksen vaikutus näkyy uutena teoreettisena ja käytännön tietona, kuten käsitemalleina ja uusina liiketoimintastrategioina. Esitetyt lähestymistavat ovat kysyntäperusteisia, ja niiden tavoitteena on lisätä kokonaisarvonluontia. Näin ollen myös asiakkaat ja muut sidosryhmät hyötyvät tästä kysyntälähtöisestä näkökulmasta. Kokonaistuottavuuden kasvu hyödyttää siten koko yhteiskuntaa.
Description
Supervising professor
Gustafsson, Robin, Ass. Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
Keywords
value creation, value capture, strategic management, demand-side view, arvonluominen, arvon haltuunotto, strateginen johtaminen, kysyntälähtöinen näkökulma
Other note
Parts
  • [Publication 1]: Lipiäinen, N. Value co-creation through customers’ capabilities. Working paper
  • [Publication 2]: Lipiäinen, N. (2022). Effects of Resource Control by Ownership to a Firm’s Capabilities. Presented at the Twenty-second International Working Seminar on Production Economics
  • [Publication 3]: Lipiäinen, N., Gustafsson, R., Aalto, E., & Hyvönen, J. Executives’ View on Value Creation and Capture of Digital Transformation in Multi-Stakeholder Strategy Work. Working paper
  • [Publication 4]: Lipiäinen N., & Kokkonen K. (2020). Value Proposition with the Relevant Business Ecosystem: The Moderating Role of Customer’s Business Change. In: Wu S., Pantoja F., Krey N. (eds) Marketing Opportunities and Challenges in a Changing Global Marketplace. AMSAC 2019. Developments in Marketing Science: Proceedings of the Academy of Marketing Science. Springer, Cham.
    DOI: 10.1007/978-3-030-39165-2_259 View at publisher
Citation