Kuinka käsikirjoittaa oppitunti? Dramaturgian sovelluksia opetukseen

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
Date
2013
Major/Subject
Mcode
Degree programme
Degree Programme in Art Education
Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma
Language
fi
Pages
85
Series
Abstract
Taiteenmaisterin opinnäytetyössäni “Kuinka käsikirjoittaa oppitunti?” tutkin dramaturgian soveltamista opetukseen, yksittäisten dramaturgian menetelmien kautta. Esittelen työssäni näitä menetelmiä, ja pohdin niiden mahdollisia sovellutuksia opetuksessa. Näitä tekniikoita ovat esimerkiksi uteliaisuuden herättäminen, jännityksen luominen ja yllätyksen käyttö. Tarkastelen dramaturgiaa ennenkaikkea Aristoteleen Runousopin ja sen perintöä jatkaneiden länsimaalaisten tarinankerronta teosten kautta. Käytän runsaasti erilaisia tarinoita esimerkkeinä siitä, mitten nämä dramaturgian tekniikat toteutuvat käytössä. Tekniikoiden soveltamista tutkiessä käytän tutkimusaineistona enimmäkseen omaa opetuskokemustani. Lisäksi olen haastatellut dramaturgian ja opetuksen ammattilaisia, heidän kokemuksistaan ja suhtautumisestaan tällaiseen sovellukseen. Vaikka opetus ja tarinankerronta toimivat yhdessä monella eritavalla, en ole löytänyt aikaisempaa tutkimustietoa tällaisesta tarinankerronan sovelluksesta opetukseen. Siksi pyrin käsittelemään dramaturgian soveltamista laajasti, käsitellen useita menetelmiä ja soveltaen niitä rajaamatta kaikkeen opetukseen. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, onko tällainen dramaturgian sovellus opetukseen kannattava. Tutkimuksen tärkeä teema on tarinankerronnan ja opetuksen yhtäläisyydet ja erot. Odotukset ovat myös toistuva teema. Mahdollisuus täyttää tai rikkoa odotuksia on tärkeä niin opetuksessa kuin tarinankerronnassakin. Olen kuvittanut työn omilla strippisarjakuvilla, jotka havainnollistavat tai käsittelevät tutkimuksen aineistoa.

For My Masters Thesis I have studied how to apply dramaturgy to teaching using individual dramaturgical methods separately. In my study I introduce these methods and discuss how they could be applied to teaching. These methods include for example piquing curiosity, creating suspense and usage of surprise. I examine dramaturgy mostly through Aristotle’s Poetics and the western storytelling works that have continued its heritage. There are also plenty of examples from different stories on how to use these methods in practice. When exploring the applications of storytelling methods I use mostly my own teaching experiences as research material. Furthermore I have interviewed teaching and storytelling professionals about their experiences and reactions on this study. Even though teaching and stories work together in many ways I have not yet found any earlier research on this kind of application. Therefore study applying dramaturgy extensively processing various different methods. I also apply dramaturgy in to teaching in general without restricting it for example by subject. The goal of this research is to find out if this kind of application of dramaturgy is profitable in teaching. Important themes of this study are the similarities and the differences of storytelling and education. Expectations are also a recurring theme in this research. The possibility of meeting or breaking expectations is important in dramaturgy as well as in teaching. I have illustrated the study with my own comic strips that visualize material from the study.
Description
Supervisor
Eichhorn, Johan
Keywords
dramaturgia, opetus, tarina, tarinankerronta, vieraannuttaminen, haastattelututkimus, dramaturgy, teaching, story, storytelling, defamiliarization, interview research
Other note
Citation