Supplier performance measurement in multi-project environment

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Insinööritieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Ask about the availability of the thesis by sending email to the Aalto University Learning Centre oppimiskeskus@aalto.fi
Date
2015-09-21
Department
Major/Subject
Tuotantotekniikka
Mcode
K3002
Degree programme
Konetekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
92 + 40
Series
Abstract
Many companies recognize the need for an extensive supplier performance measurement system, but only a few of them have developed such a system. Usually, companies use individual key performance indicators to monitor performance of suppliers. Using separate key performance indicators can't give a full picture of a situation, that's why frameworks are developed. The purpose of this master's thesis is to address the supplier performance measurement problem in multi-project environment. The main objective is to develop a supplier performance measurement framework through proposing methodology that will support the process of performance measurement. The paper includes the literature review on the topic, conducted empirical studies and the process of the framework development. Empirical part was made in the company that has been operating in multi-project environment for many years and has an extensive project portfolio. The framework is developed basing on the literature review and results of empirical studies. Apart from the common categories such as cost, quality, customer service and delivery, another category was developed in order to cover multi-project environment characteristics: ease of doing business. Each category has a set of specified criteria to be evaluated. Weightings of the framework are calculated using a developed hybrid of Analytic Hierarchical Process and Dimensional Analysis. Analytic Hierarchical Process is used for categories weightings and Dimensional Analysis for criteria weightings. The required information for the framework implementation is also introduced as a part of this paper.

Monet yritykset ovat tunnistaneet tarpeen laajalle toimittajan suorituskyvyn mittausjärjestelmälle, mutta vain harvat ovat kehittäneet tällaisia järjestelmiä. Yleensä yritykset käyttävät yksittäisiä avainmittareita toimittajan edistymisen seurantaan. Erillisillä avainmittareilla ei kuitenkaan voida kuvata tilannetta täydellisesti, siksi on tarpeen kehittää viitekehyksiä. Tämän diplomityön tarkoituksena on käsitellä moniprojektiympäristössä toimivan yrityksen toimittajan suorituskyvyn mittausongelmaa. Päätavoitteena on viitekehyksen kehittäminen toimittajan suorituskyvyn mittaamiselle ehdottamalla menetelmä, joka tukee suorituskyvyn mittausprosessia. Diplomityö pitää sisällään kirjallisuuskatsauksen aiheesta, empiirisiä tutkimuksia ja viitekehyksen kehittämisen prosessin. Empiiriset tutkimukset tehtiin yrityksessä, joka on toiminut moniprojektiympäristössä monta vuotta ja jolla on laaja projektisalkku. Kirjallisuuskatsaus ja empiiristen tutkimusten tulokset muodostavat pohjan viitekehyksen kehittämiselle. Vakiokategorioiden, kuten kustannusten, laadun, asiakaspalvelun ja toimituksen, lisäksi on kehitetty liiketoiminnan sujuvuus -kategoria, jolla otetaan huomioon moniprojektiympäristön ominaispiirteet. Jokaiselle kategorialle on määritelty kriteereiden joukko, joita täytyy arvioida erikseen. Viitekehyksen painotukset on laskettu käyttäen kehitettyä analyyttisen hierarkian prosessin ja dimensioanalyysin yhdistelmää. Analyyttisen hierarkian prosessia käytettiin kategorioiden ja dimensioanalyysiä kriteereiden painotusten laskemiseksi. Tarvittavat tiedot viitekehyksen käyttöönottoon on myös esitetty osana diplomityötä.
Description
Supervisor
Aaltonen, Kalevi
Thesis advisor
Kemppainen, Petri
Yliluoma, Visa
Keywords
supplier performance measurement, multi-project environment, multi-criteria decision making, analytic hierarchical process, dimensional analysis
Other note
Citation