Cross-Border Exits and Private Equity Fund Performance

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2012
Major/Subject
Yritysstrategia ja kansainvälinen liiketoiminta
Mcode
TU-91
Degree programme
Language
en
Pages
70
Series
Abstract
European venture capital and private equity industry has grown rapidly and experienced a dramatic internationalization during the past decades. The purpose of this study is to study cross-border exits, which include investors selling a portfolio company to a foreign firm or listing the company into a foreign stock exchange, and to examine what role these exits play in private equity and venture capital fund performance. Earlier research has identified many potential determinants of venture capital fund performance. The older and more experienced venture capitalists are commonly able to yield higher returns for the investors than younger investors, similarly large funds typically outperform small ones, and funds with precise industry or geographic focus normally outperform the broader funds. The earlier research has also pointed out several motives to pursue international exits. With trade sales, ventures may find strategic buyers outside their home country. With initial public offerings, securities are commonly worth more in countries with more developed capital markets and better legal protection of investors. Venture capitalists are needed to certify the quality of ventures especially with cross-border exits. Based on previous research, the study develops hypotheses that funds active in cross-border yield higher returns, and the positive effects of cross-border exits are more pronounced when the venture originates from a country with less developed local exit conditions. The hypotheses are tested employing a novel dataset covering European venture capital funds incepted between years 1982 and 2004. The potential sample biases in performance reporting are controlled using Heckman correction. The results find support that venture capital funds active in cross-border exits yield higher returns to the investors than the funds less active in cross-border exits. However, the results do not find support that the local exit conditions would affect cross-border exit performance significantly.

Pääomasijoitustoimiala Euroopassa on kasvanut ja kansainvälistynyt voimakkaasti viimeisen kahden vuosikymmenen aikana. Käsillä olevan työn tavoitteena on tutkia kansainvälisten sijoituksista irtautumisten vaikutusta pääomarahaston tuottoon. Kansainvälisillä irtautumisilla tarkoitetaan sijoituskohteena olleen yrityksen myymistä ulkomaalaiselle yritykselle tai listaamista ulkomaalaiseen pörssiin. Aikaisemmat tutkimukset ovat löytäneet monia pääomarahastojen tuottoihin vaikuttavia tekijöitä. Vanhemmat ja kokeneemmat pääomasijoittajat ovat usein uudempia toimijoita tuottoisampia, samoin suuret rahastot ovat usein pieniä tuottoisampia. Näiden lisäksi tietylle toimialalle tai maantieteelliselle alueelle keskittyneet rahastot ovat yleisesti laaja-alaisempia rahastoja menestyksekkäämpiä. Aikaisemmat tutkimukset ovat myös esittäneet useita syitä tavoitella kansainvälisiä irtautumisia. Yrityskauppojen yhteydessä ulkomailta voi löytyä strateginen ostaja, jolle kaupan oleva yritys on erityisen tavoittelemisen arvoinen. Ulkomaisten pörssilistausten tapauksessa arvopaperit ovat tyypillisesti arvokkaampia maissa, joissa pääomamarkkinat ovat kehittyneempiä ja lain suoma sijoittajasuoja on parempi. Pääomasijoittajia tarvitaan vakuuttamaan erityisesti ulkomaalaiset sijoittajat kohteena olevan yrityksen arvosta ja luotettavuudesta. Aikaisempiin tutkimuksiin perustuen diplomityössä laaditaan hypoteesit, joiden mukaan kansainvälisiä irtautumisia aktiivisesti hyödyntävät rahastot tuottavat paikallisia rahastoja paremmin ja tuottoerot korostuvat rahastojen sijoittaessa maihin, joiden paikalliset yrityskauppa- ja pääomamarkkinat ovat kehittymättömät. Hypoteesit koetellaan analysoimalla vuosina 1982 - 2004 perustettuja eurooppalaisia pääomasijoitusrahastoja viimeisimmän tilastotiedon valossa. Tutkimusaineiston mahdollinen vinouma menestyneisiin rahastoihin huomioidaan sovittamalla aineistoon Heckman-korjaus. Tulokset tukevat olettamuksia kansainvälisten irtautumisten tuottoisuudesta mutta eivät nimenomaisesti tue otaksumaa paikallisten irtautumismarkkinoiden vaikutuksesta tuottoon.
Description
Supervisor
Maula, Markku
Thesis advisor
Maula, Markku
Keywords
Venture capital, pääomasijoittaminen, cross-border exits, kansainväliset irtautuimiset, performance, tuotto
Other note
Citation