Designing for women experiencing intimate partner violence

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Arts, Design and Architecture | Master's thesis
Location:
P1 OPINNÄYTTEET D 2018 Uusitalo
Date
2018
Major/Subject
New Media Design and Production
Mcode
Degree programme
New Media
Language
en
Pages
73+7
Series
Abstract
This thesis explores design issues that should be taken into account when developing mobile services for women experiencing intimate partner violence (IPV). The aim of the thesis was to apply user-centred design methods and gain understanding of the situation and the needs of potential users of a mobile application aimed at women under a threat of abuse. The thesis explores the opportunities mobile technology could offer to women recovering from IPV. The threats posed by the violent environment and the attempt to develop ways to reduce the risks were emphasised in the research and design project. The theoretical part of the thesis deals with the definition of intimate partner violence, the consequences of violence from a survivor point of view and the means of surviving violence. In addition, this section examines the risks and opportunities that information technology enables in abusive situations. The theoretical part is followed by a description of a design project aimed at developing a concept for a mobile application for women experiencing violence. The research on which the design work was based was carried out using user-centered design methods such as interviews, surveys and mapping the current operating environment and available services for survivors. The concept of the mobile application related to the thesis was evaluated using prototyping and usability tests. The thesis introduces the application concept that emerged from the design work and suggests principles to be used to support design in situations where users live under a threat of violence. The following principles emerged from the study: 1) safety and privacy, 2) validation and support for empowerment and 3) encouragement to reach out. The findings indicate that mobile applications developed with user-centred design approach can provide beneficial tools for coping with IPV. The potential features were for example anonymous contact to support organisation, diary, and information on violence and safety arrangements. The study implies that it is possible to reduce the threat of violence related to the use situations. The study implies that the risk of violence when using the application can be reduced by for example protecting the content with a password, hiding the actual content of the application and sharing information about security and privacy. It is also important to recommend that the users evaluate their own security situation and act on their own assessment.

Tämä opinnäytetyö tutkii suunnittelutyöhön liittyviä kysymyksiä, jotka tulisi ottaa huomioon kehitettäessä mobiilipalveluita parisuhdeväkivaltaa kokeville naisille. Opinnäytetyön tavoite oli selvittää käyttäjälähtöisen suunnittelun keinoin potentiaalisten käyttäjien tilannetta ja tarpeita sekä kartoittaa mobiiliteknologian mahdollistamien työkalujen hyödyllisyyttä väkivallasta selviytymisen prosessissa. Väkivaltaisen ympäristön aiheuttamien uhkien tarkastelu ja pyrkimys kehittää keinoja riskien pienentämiseen painottuivat tutkimus- ja suunnitteluprojektissa. Opinnäytteen teoreettinen osa käsittelee parisuhdeväkivallan määritelmää, väkivallan seurauksia väkivaltaa kokevan näkökulmasta sekä väkivallasta selviytymisen keinoja. Lisäksi osio käy läpi kirjallisuutta tietoteknologian ja parisuhdeväkivallan riskeistä ja mahdollisuuksista. Teoreettista osuutta seuraa kuvaus suunnitteluprojektista, jonka tavoitteena oli kehittää konsepti mobiilisovellukselle, joka on suunnattu väkivaltaisessa parisuhteessa oleville naisille. Suunnittelutyön pohjana käytetty tutkimus toteutettiin käyttäjälähtöisen suunnittelun metodein. Menetelmät sisälsivät mm. haastatteluja, kyselyjä ja väkivaltatyön nykyisen toimintaympäristön ja palveluiden kartoittamista. Opinnäytetyöhön liittyvän mobiilisovelluksen konseptia arvioitiin prototyypin ja käytettävyystutkimuksen keinoin. Opinnäytetyön lopuksi tutustutaan suunnittelutyön tuloksena syntyneeseen sovelluskonseptiin ja esitellään suunnittelua tukevat periaatteet tilanteisiin, joissa potentiaaliset käyttäjät elävät väkivallan uhan alla. Suunnitteluperiaatteet on ryhmitelty seuraaviin kategorioihin: 1) turvallisuus ja yksityisyys, 2) kokemuksen validointi ja voimaantumisen tukeminen 3) hiljaisuuden rikkominen. Löydösten perusteella vaikuttaa siltä, että käyttäjälähtöisesti suunnitelluilla mobiilisovelluksilla voi tarjota välineitä väkivaltaisesta parisuhteesta selviytymiseen. Tärkeiksi toiminnoiksi koettiin mm. anonyymi yhteydenotto, päiväkirjatoiminto ja tieto väkivallasta ja turvallisuudesta. Tutkimuksen perusteella käyttötilanteisiin liittyvää väkivallan uhkaa on mahdollista vähentää erilaisin keinoin. Riskejä pienentää mm. sisällön suojaaminen salasanalla, sovelluksen varsinaisen sisällön kätkeminen sekä tietoturvainformaation jakaminen. Käyttäjiä on myös tärkeätä ohjata arvioimaan omaa turvallisuustilannettaan ja toimimaan oman arviointinsa perusteella.
Description
Supervisor
Leinonen, Teemu
Thesis advisor
Durall, Eva
Keywords
user-centred design, intimate partner violence, ICT, design
Other note
Citation