Organizational Culture and Social Identity Perspectives on Scrum-process - perceptions of autonomy and change

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2014-03-24
Department
Major/Subject
Työpsykologia ja johtaminen
Mcode
TU3003
Degree programme
Tietotekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
53+13
Series
Abstract
The use of agile software development methods has increased in both small and large organizations during the last decade. However, adopting agile methods is still not easy. Organizational culture is the most cited barrier in increasing the use of the agile methods. This thesis examines the Scrum-process, which is currently the most used agile software development method. The purpose of this case-study is to investigate how highly autonomous Scrum-team members view the present and ideal organizational culture, and how they identify with the organization. In addition, this thesis examines how the Scrum-team members working in a hierarchical organizational context perceived their team autonomy and ability to develop their team practices to better answer changing requirements. The team is observed though interviews, a questionnaire and non-participatory observations. The questionnaire includes piloting Organizational Culture Assessment Instrument in the Scrum-context. An analytical perspective is formed based on social identity and organizational culture theories. The results show that the team was highly autonomous, but also separated from the surrounding organization and culture. The team’s social identity differed from the values reflected by the surrounding organizational culture. The team’s subculture was closer to the found ideal agile software development culture than the present organizational culture. In addition, even though the team had constantly improved and developed their practices, too large changes within the team caused impediments. The findings imply that despite needing much autonomy, Scrum-teams that cooperate together must have a common and relevant superordinate context. However, this context cannot undermine the Scrum-team’s autonomous nature that allows the team to quickly respond to external change.

Ketterien ohjelmistokehitysmenetelmien suosio on kasvanut viime vuosikymmenen aikana kaiken kokoisissa organisaatioissa. Kasvusta huolimatta menetelmien käyttöönotto ei ole helppoa. Organisaatiokulttuuri on eräs tärkeimmistä ketterien menetelmien käyttöönoton ja käytön laajentamisen esteistä. Tämä diplomityö tarkastelee Scrum-prosessia, joka on tällä hetkellä laajimmin käytetty ketterä ohjelmistokehitysmenetelmä. Työssä selvitetään miten itseorganisoituva Scrum-tiimi kokee ympäröivän ja ideaalisen organisaatiokulttuurin, sekä kuinka he identifioituvat ympäröivän organisaation kanssa. Lisäksi työssä tarkastellaan kuinka hierarkkisessa ympäristössä toimivan tiimin jäsenet kokevat tiimin autonomian ja kyvyn muuttaa omaa toimintaansa vastaamaan ulkoisia paineita. Tutkimusmenetelminä käytetään haastatteluja, kyselylomakkeita ja kenttähavainnointia. Kyselylomakkeessa sovelletaan Organizational Culture Assessment Instrument työkalua. Analyyttisenä pohjana käytetään teorioita sosiaalisesta identiteetistä ja organisaatiokulttuurista. Työn tulosten mukaan kohdetiimi oli erittäin autonominen, mutta erillään ympäröivästä organisaatiosta ja kulttuurista. Kohdetiimin sosiaalinen identiteetti ei ollut yhtenevä vallitsevan organisaatiokulttuurin arvojen kanssa. Tiimin alakulttuuri mukaili havaittua ideaalisesti ketterään ohjelmistokehitykseen sopivaa organisaatiokulttuuria. Lisäksi havaittiin, että vaikka kohdetiimi oli jatkuvasti kehittänyt toimintatapojaan ja tottunut muutokseen, liian suuret tiimin sisäiset muutokset hankaloittivat toimintaa merkittävästi. Tulosten valossa Scrum-tiimit tarvitsevat paljon autonomiaa, mutta myös yhteisen relevantin viitekehyksen jotta ne voivat toimia yhdessä. Kyseinen viitekehys ei kuitenkaan heikentää tiimien autonomiaa ja siten heidän mahdollisuuksiaan vastata ulkoiseen muutokseen.
Description
Supervisor
Vartiainen, Matti
Thesis advisor
Koivisto, Satu
Rautiainen, Kristian
Keywords
Agile software development, Scrum, Self-organizing team, Autonomy, Identification, Organizational culture, Ketterä ohjelmistokehitys, Scrum, Itseohjautuvat tiimit, Autonomia, Identifikaatio, Organisaatiokulttuuri
Other note
Citation