Aligning Scrum methodology with ERP implementation projects

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
School of Science | Master's thesis
Checking the digitized thesis and permission for publishing
Instructions for the author
Date
2011
Major/Subject
Viestintätekniikka
Mcode
AS-75
Degree programme
Language
en
Pages
viii + 71 + liitt. (+4)
Series
Abstract
In this study, possibilities for applying Scrum, an agile software method, into enterprise resource planning (ERP) system implementation in projects were investigated. Traditionally such projects have been done using some linear development method, i.e. a waterfall method and some of them have been less than successful in respect to the invested effort. The empirical part of the study was conducted as a qualitative research using an adapted version of the case company's consulting technique for data collection and analysis. Data was gathered in two interview rounds with the first one covering issues in the current ERP projects and the second one validating recommendations on using Scrum to possibly solve some of the problem. In the light of the results customer understanding and commitment are repeating challenges and Scrum could theoretically provide some relief to these issues. A full-scale Scrum implementation was, however, not seen as a very feasible option due to ERP systems' integrated architecture.

Tässä työssä tutkittiin mahdollisuuksia soveltaa Scrum:ia toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönottoprojekteihin. Scrum on eräs tunnetuimmista ketteristä ohjelmistokehitysmenetelmistä. Perinteisesti tällaiset hankkeet on toteutettu lineaarisella, vesiputousmallia noudattavalla ohjelmistokehitysmenetelmällä ja tulokset eivät aina ole tyydyttäviä suhteessa käytettyyn panokseen. Tutkimuksen kokeellinen osuus toteutettiin kvalitatiivisena haastattelututkimuksena käyttäen mukautettua versiota kohdeyhtiön konsultointitekniikasta tietojen keruussa ja analysoinnissa. Tiedot kerättiin kahdella haastattelukierroksella, joista ensimmäinen keskittyi haasteisiin nykyisessä toimitusmallissa ja toinen Scrum:in validointiin havaittujen haasteiden ratkaisemisessa. Tulosten perusteella asiakkaan ymmärrys ja sitoutuminen ovat usein toistuvia haasteita ja Scrum voisi teoriassa auttaa näiden osa-alueiden parantamisessa. Täysimittaista Scrum:in hyödyntämistä ei kuitenkaan pidetty kovin toteuttamiskelpoisena vaihtoehtona ERP- järjestelmien korkean integraatioasteen vuoksi.
Description
Supervisor
Lassenius, Casper
Thesis advisor
Luokola, Kalle
Keywords
ERP, ERP, SCRUM, SCRUM, agile software engineering, ketterä ohjelmistokehitys, project management, projektinhallinta, SAP, SAP
Other note
Citation