Stakeholder benefits of intelligent stand-alone lighting solutions

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Sähkötekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2015-12-14
Department
Major/Subject
Sähköjärjestelmät
Mcode
S3015
Degree programme
EST - Elektroniikka ja sähkötekniikka (TS2005)
Language
en
Pages
7+95
Series
Abstract
Stand-alone lighting solution is a term often used with systems that are designed to operate independently and in a simple way. The aim of this thesis is to analyse the benefits that intelligent stand-alone lighting solutions can offer to various stakeholders. In addition to discussing the technology and definition of stand-alone solutions, three concepts of a Finnish company Helvar are introduced and compared to other competing products on the market. Energy consumption of one concept in five case installations in offices and a lecture hall is analysed and clear savings are found. The measurability of ease of use is discussed and easyness as a benefit is evaluated with the three concepts. To gather input and feedback from professionals and stakeholders themselves, face-to-face and email interviews were made and results are analysed and presented. The overall response to the stand-alone solutions was good, and clear benefits and challenges were acknowledged and improvement ideas suggested. When conducting a survey among the interviewees, reliability, ease of use and energy efficiency were raised to the lighting control factors that are considered the most important.

Itsenäinen valaistusratkaisu on termi, jota käytetään usein puhuttaessa systeemeistä, jotka on suunniteltu toimimaan riippumattomasti ja yksinkertaisesti. Tämän diplomityön tarkoitus on analysoida hyötyjä, joita itsenäiset älykkäät valaistusratkaisut pystyvät tarjoamaan eri sidosryhmille. Itsenäisten valaistusratkaisujen määritelmän ja niiden taustalla olevan teknologian käsittelemisen lisäksi työssä esitellään suomalaisen valaistusalan yrityksen Helvarin kolme eri valaistuskonseptia. Niitä myös vertaillaan markkinoilla oleviin muihin kilpaileviin tuotteisiin. Yhden konseptin energiankulutusta analysoidaan viidessä eri kohteessa, joissa valaisimia on asennettu luokkahuoneeseen sekä toimistoihin, ja selkeitä säästöjä pystytään havaitsemaan. Helppokäyttöisyyden mittareita pohditaan, ja helppoutta yhtenä hyötynä tarkastellaan sekä arvioidaan kolmen konseptin osalta eri sidosryhmien näkökulmista. Jotta palautetta ja mielipiteitä kuultaisiin myös ammattilaisilta sekä eri sidosryhmiltä itseltään, haastatteluja tehtiin sekä kasvokkain että sähköpostilla, ja tulokset analysoidaan ja esitetään tässä työssä. Yleinen vastaanotto itsenäisiä valaistusratkaisuja kohtaan oli hyvä, ja selkeitä hyötyjä sekä haasteita tunnistettiin. Myös parannusehdotuksia esitettiin. Kun haastateltaville tehtiin kysely, luotettavuus, helppokäyttöisyys ja energiatehokkuus nousivat lopulta valaistuksen ohjauksen ominaisuuksiksi, joita pidetään kaikkein tärkeimpinä.
Description
Supervisor
Halonen, Liisa
Thesis advisor
Juslén, Henri
Keywords
stand-alone, lighting, control, stakeholder, LED, DALI
Other note
Citation