Design practices and stakeholder engagement in value creation of a prescription feedback system for physicians

Loading...
Thumbnail Image
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Perustieteiden korkeakoulu | Master's thesis
Date
2022-05-17
Department
Major/Subject
User, Data and Design
Mcode
SCI3047
Degree programme
Master’s Programme in Information Networks
Language
en
Pages
64 + 17
Series
Abstract
Medicine expenses have increased continuously in Finland during the last few decades. The Finnish government has identified the need for cost containment and named Kela’s prescription feedback service as one development project. Kela has an advantageous position to enhance their role as a knowledge distributor and raise awareness of medicine expenses among physicians. However, the prescription feedback service has multiple identified flaws. Thus, this thesis examines how the adoption and use of the service could be enhanced. This empirical study was conducted with a qualitative approach, and the data was collected through semi-structured interviews. In this research, two medical students, six health center general practitioners, two pharmacists, and seven physician association employees were interviewed. The interviews were analyzed using a thematic approach. Based on the research and analysis, the current marketing efforts do not reach and motivate physicians to use the prescription feedback service. Further, the information in the feedback service does not offer enough analyzed content and improvement suggestions to result in reflection and change in prescribing behavior. Other issues hindering the adoption of the service are preconceptions and miscommunications inside the healthcare domain, lack of discussion on societal medicine expenses, and physicians’ busy and chaotic work schedule. This thesis suggests a collaboration with physician associations to better reach individual physicians and facilitate co-design practices with physicians to determine detailed requirements for the feedback. Through these actions, Kela can design relevant feedback, create transparency to the feedback process, increase acceptance among physicians, and diminish preconceptions and communication barriers. This thesis contributes to the larger societal discussion of medical expense reduction and the role of physicians in this process. The results guide further research on how stakeholder collaboration and design methods can lead to cost reduction of medicine expenses. This thesis also raises a question of whether, for example, reducing redundant prescribing could be an alternative way for cost reductions.

Lääkekustannukset ovat kasvaneet Suomessa viime vuosikymmenien aikana. Hallitus on tunnistanut tarpeen kustannusten hillitsemiselle, ja sosiaali- ja terveysministeriö on nimennyt Kelan lääkemääräyspalautepalvelun yhdeksi kehityskohteeksi. Kelalla on edullinen asema tiedonvälittäjänä ja mahdollisuus lisätä lääkäreiden tietoisuutta lääkekustannuksista. Tässä diplomityössä tarkastellaan, miten palvelun käyttöönottoa ja käyttöä voitaisiin tehostaa. Tämän empiirisen tutkimuksen kvalitatiivinen aineisto kerättiin puolistukturoitujen haastattelujen avulla. Tässä tutkimuksessa haastateltiin kahta lääketieteen opiskelijaa, kuutta terveyskeskuksen yleislääkäriä, kahta farmaseuttia ja seitsemää eri lääkäriyhdistysten työntekijää. Haastattelut analysoitiin temaattisesti. Tutkimuksen perusteella Kela ei tavoita lääkäreitä tehokkaasti, eivätkä lääkärit ole motivoituneita käyttämään palautepalvelua. Palvelun tuottama sisältö ei ole tarpeeksi analysoitua eikä se tarjoa konkreettisia kehitysehdotuksia. Tämän takia palaute ei aiheuta muutoksia lääkemääräyskäytännöissä. Muita palvelun käyttöönottoa vaikeuttavia seikkoja ovat lääkäreiden ennakkoluulot ja kiire, terveydenhuollon kentän kommunikaatiokatkokset, ja vähäinen keskustelu lääkekustannuksista yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Tämä diplomityö ehdottaa Kelalle yhteistyötä lääkärijärjestöjen kanssa ja yhteissuunnittelun hyödyntämistä. Näiden keinojen avulla Kela tavoittaisi yksittäisiä lääkäreitä tehokkaammin. Yhdessä lääkäreiden kanssa Kelan tulisi suunnitella lääkäreille merkityksellistä sisältöä palveluun, ja luoda läpinäkyvyyttä palautteen antamisen prosessiin. Tämä diplomityö ottaa kantaa laajempaan keskusteluun lääkekustannusten vähentämisestä, ja siitä, mikä lääkärin rooli on tässä prosessissa. Tutkimuksen tulokset näyttävät suuntaa jatkotutkimukselle sidosryhmäyhteistyön ja suunnittelumetodien vaikutuksista tehokkaan lääkemääräyspalautteen suunnittelussa. Tämä opinnäytetyö herättää myös kysymyksen, voisiko esimerkiksi tarpeettomien reseptien vähentäminen olla vaihtoehto kustannusten vähentämiseen.
Description
Supervisor
Uusitalo, Severi
Thesis advisor
Svanda, Annukka
Keywords
participatory design, co-design, stakeholder engagement, physician interventions, medicine expenses, healthcare
Citation