Progress measurement of an automation design project

No Thumbnail Available
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Kemian tekniikan korkeakoulu | Master's thesis
Date
2013-11-12
Department
Major/Subject
Prosessit ja tuotteet
Mcode
KE3003
Degree programme
KEM - Kemian tekniikan koulutusohjelma
Language
en
Pages
89+3
Series
Abstract
The aim of an automation design project is to produce a factory automation system, including procedures for use and maintenance. An automation design project is always unique as is its product, an automation system. The purpose of this work is to study how to measure the progress of an automation design project. The thesis begins by describing a project in general, next an automation project and finally the project progress measurement methods. To study an automation design project, the work breakdown structure (WBS) must be formed. The WBS is a tree like model and it divides a project into smaller parts called work packages (WP). Using the work packages the progress of the project can be followed. The work packages contain tasks and activities that result in deliverables such as documents and data. In this thesis, the indicators are selected for measuring the progress and finally guidelines are given how these indicators should be used to measure the progress of the automation design project.

Työn tarkoituksena on selvittää, miten automaatiosuunnitteluprojektin edistymää seurataan. Työn pohjana käytetään yleisiä projektin edistymän seurantatapoja ja pyritään soveltamaan näitä automaatiosuunnitteluprojektiin. Automaatiosuunnitteluprojektin ideana on tuottaa tehtaalle sen automaatiojärjestelmä. Lisäksi projektissa tuotetaan tieto siitä, kuinka järjestelmää käytetään ja kuinka sitä ylläpidetään. Tuotettu automaatiojärjestelmä on aina yksilöllinen jokaiselle projektille ja tehtaalle. Jotta automaatiosuunnitteluprojektin edistymää voidaan seurata, on sen työnositus (eng. Work breakdown structure, WBS) muodostettava. Työnositus on puumalli, joka jakaa projektin pieniin osiin, työpaketteihin (eng. Work packet, WP). Työpaketteja seuraamalla voidaan projektin etenemistä seurata. Työpaketit ovat automaatiosuunnitteluprojektissa dokumentteja ja suunnittelujärjestelmän tietokannan dataa. Tässä työssä perehdytään siihen, mitkä ovat oikeat mittarit mittaamaan automaatiosuunnittelunprojektin edistymää. Lopuksi esitellään, kuinka valittuja mittareita voidaan hyödyntää projektin edistymän seurannassa.
Description
Supervisor
Jämsä-Jounela, Sirkka-Liisa
Thesis advisor
Markkanen, Mikko
Keywords
progress measurement, automation project, earned value, work breakdown structure, edistymänseuranta, automaatiosuunnitteluprojekti, earned value, work breakdown structure
Other note
Citation